Syllabus

ความมุ่งหมาย

ปรัชญาสวนสุนันทา

สำนักคิดปรัชญาสกุลความคิดปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง (moderate postmodern philosophy) ส่งเสริมหลักการไม่ยึดมั่นถือมั่น การคิดวิจารณญาณ การตีความเชิงปรัชญา โดยการพัฒนาโครงสร้างความคิดด้วยปรัชญากระบวนทรรศน์ความคิด (philosophy of paradigm of thought) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการตระหนักรู้ในปรัชญา การเข้าใจในเกณฑ์ตัดสินความจริง และหลักคุณธรรมและจริยธรรมสากลเพื่อสร้างนักปรัชญาและนักคิดทางปรัชญาในระดับวิชาการแก่สังคมไทย  

ปร.ด.ปรัชญาและจริยศาสตร์

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ มีความสามารถคิดและสร้างสรรค์อย่างนักปรัชญาระดับสากลที่เน้นคุณค่าจริยธรรม ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเยี่ยงปัญญาชนของอารยประเทศ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการวิจัยทางปรัชญาและจริยศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์

ศศ.ม.ปรัชญาและจริยศาสตร์

มุ่งผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตที่มีความสามารถเข้าใจและถกปัญหาปรัชญาโดยทั่วไปได้ ทั้งสามารถอธิบายความคิดหลักของปรัชญาและจริยศาสตร์ได้ มีความคิดทันสมัยและมีความเป็นสากลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางจริยธรรม

อาจารย์

ส่งเสิรมวิชาการทุกสาขาให้พัฒนาความรู้และความเข้าใจในศาสตให้ถึงขั้นปรัชญา และได้พัฒนาระบบความคิดในเชิงปรัชญาที่เน้นคุณค่าจริยธรรมในการเป็นผู้ชี้แนะนำสังคมด้วยหลักปรัชญาควบคู่หลักจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความพอเพียงที่เป็นคุณธรรม จริยธรรม และสมานฉันท์สามัคคีในนโยบายต่างๆ ของชาติ ตลอดจนมีใจรักธรรมชาติและดำรงชีวิตอย่างมีศิลปะและหลักวิชาการ


พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เกื้อหนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีนิเวศการเรียนรู้ที่ดีแก่นักศึกษา มีการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดการค้นคว้าความคิดเชิงปรัชญาในประเด็นต่าง ๆ ตามที่นักศึกษาสนใจเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาระบบความคิดของตนในเชิงปรัชญา

กีรติ บุญเจือ


Let’s make after Thought together.