ชุดหนังสือหลัก

หนังสือชุดปรัชญาสวนสุนันทา ประกอบด้วย ผลงานของศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (ราชบัณฑิต) ประธานหลักสูตรฯ

ติดต่อสั่งซื้อเล่มตีพิมพ์ได้ที่ คุณเพ็ญพักตร์ 080-084-7389 หรือผ่านระบบ shopee

book 1 philosophy in common language

ปรัชญาภาษาชาวบ้าน

กีรติ บุญเจือ. (2546). ปรัชญาภาษาชาวบ้าน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. (อัดสำนา)

Bunchua, K. (2003). Philosophy in simple language. Bangkok: St. John University.

ปรัชญาและจริยศาสตร์เบื้องต้น

กีรติ บุญเจือ (2561). ปรัชญาและจริยศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Bunchua, K. (2018). Introduction to Philosophy and Ethics. Bangkok: Suan Sunandha University.

book 8 religious study

ศาสนศึกษา

กีรติ บุญเจือ. (2561). ศาสนศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Bunchua, K. (2018). Religious Study. Bangkok: Suan Sunandha University.

book 3 ancient phil and ethics

ปรัชญาและจริยศาสตร์โบราณ

กีรติ บุญเจือ. (2561). ปรัชญาและจริยศาสตร์โบราณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Bunchua, K. (2018). Ancient Philosophy and Ethics. Bangkok: Suan Sunandha University.

book 4 medieval phil and ethics

ปรัชญาและจริยศาตร์ยุคกลาง

กีรติ บุญเจือ. (2561). ปรัชญาและจริยศาสตร์ยุคกลาง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Bunchua, K. (2018). Medieval Philosophy and Ethics. Bangkok: Suan Sunandha University.

book 5 modern phil and ethics

ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่

กีรติ บุญเจือ. (2561). ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Bunchua, K. (2018). Modern Philosophy and Ethics. Bangkok: Suan Sunandha University.

book 6 extreme post phil and ethics

ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน

กีรติ บุญเจือ. (2561). ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Bunchua, K. (2018). Contemporary Philosophy and Ethics. Bangkok: Suan Sunandha University.

book 7 hermeneutics

อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร์

กีรติ บุญเจือ. (2561). อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Bunchua, K. (2018). Hermeneutics in Philosophy, Religion, and Ethics. Bangkok: Suan Sunandha University.

book 9 thai philosophy

อรรถปริวรรตปรัชญาไทย

กีรติ บุญเจือ. (2561). อรรถปริวรรตปรัชญาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Bunchua, K. (2018). Hermeneutics in Thai Philosophy. Bangkok: Suan Sunandha University.

book 10 moderate postmodern

ปรัชญาหลังนวยุค

กีรติ บุญเจือ. (2546). ปรัชญาหลังนวยุค. กรุงเทพฯ: ดวงกมล. (อัดสำเนา)

Bunchua, K. (2003). Postmodern Philosophy. Bangkok: Doung Kamol Book.