หนังสือ

ชุดปรัชญาสวนสุนันทา ประกอบด้วย ผลงานของคณาจารย์ 

book 1 philosophy in common language

ปรัชญาภาษาชาวบ้าน

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2546)

ปรัชญาและจริยศาสตร์เบื้องต้น

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560)

book 8 religious study

ศาสนศึกษา

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560)

book 3 ancient phil and ethics

ปรัชญาและจริยศาสตร์โบราณ

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560)

book 4 medieval phil and ethics

ปรัชญาและจริยศาตร์ยุคกลาง

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560)

book 5 modern phil and ethics

ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560)

book 6 extreme post phil and ethics

ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560)

book 7 hermeneutics

อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร์

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560)

book 9 thai philosophy

อรรถปริวรรตปรัชญาไทย

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560)

book 10 moderate postmodern

ปรัชญาหลังนวยุค

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2546)

ประเทศไทยกับธรรมาภิบาลด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.รวิช ตาแก้ว บรรณาธิการ (2559)

ปรัชญาจิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต (2560)

บทบรรยายปรัชญา
กระบวนทรรศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต (2564)