หนังสือ

ตำราปรัชญาสวนสุนันทา 9 เล่ม ประกอบด้วย

1 ปรัชญาภาษาชาวบ้าน

book 1 philosophy in common language

2. ศาสนาศึกษา

book 8 religious study

3. ปรัชญาและจริยศาสตร์โบราณ

book 3 ancient phil and ethics

4. ปรัชญาและจริยศาสตร์ยุคกลาง

book 4 medieval phil and ethics

5. ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่

book 5 modern phil and ethics

6. ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน

book 6 extreme post phil and ethics

7. อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร์

book 7 hermeneutics

8. อรรถปริวรรตปรัชญาไทย

book 9 thai philosophy

9. ปรัชญาหลังนวยุค

book 10 moderate postmodern