วารสารปรัชญาหลังนวยุค

Journal of Postmodern Philosophy

  ISSN XXXX-XXXX (Online)

JPP01-60

วารสารฉบับนี้ดำเนินการภายใต้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

“Journal of Postmodern Philosophy” [J Postmo Phil] is undergone with Program of doctorate in philosophy (Philosophy and Ethics), Graduate School, Rajabhat Suan Sunandha University, Bangkok, Thailand

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบการกลั่นกรองบทความฉบับแรกในสาขาปรัชญาหลังนวยุคนี้เป็นพื้นที่สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ซึ่งจะเป็นวารสารชั้นนำในด้านความคิดและกระบวนทรรศน์หลังนวยุค ในวารสารจะประกอบด้วยส่วนของงานวิจัย บทความวิชาการ วิจารณ์หนังสือ ในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาและจริยศาสตร์

As the first electronic peer-reviewed journal in the Postmodern Philosophy is a space for scholarly publishing. It has become a leading journal of the postmodern thought and paradigm. J Postmo Phil offers a forum for research, initiate article, book review on subjects multi-ranging from philosophy to ethics.

 

Editor

Prof.Kirti Bunchua    Royal Member in Ethics

 

Editorial Board

Dr.Ravich Takaew, PhD

Dr.Metha Harimtepathip, PhD

Dr.Sirikorn Amalitwarin, PhD

 

Editors’ Address

Send correspondence or submissions to  …..

 

Author’s Guide

Electronic submissions may be in Microsoft Word.   Language available is Thai and English. JPP does not have a specific word length requirement and can publish long pieces.  Please include an abstract of up to 100 words in length with your submission.

 

Book Review Info

Books for review should be sent directly to the Book Review Editors:

Ravich Takaew, Book Review Editor

Email: ravich.tak@gmail.com

 

Abstracting & Indexing

Arts & Humanities Citation Index