ราชบัณฑิตเสวนา ตอนที่ 89

ราชบัณฑิตเสวนา (89) กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต สหวิทยาการ/ราชปรัชญา สหวิทยาการในสมเด็จพระเทพฯสืบสาวประวัติได้ว่าเริ่มก่อหวอดณวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 อันเป็นวันระลึกครบ 70 ปีแห่งการสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ในที่ประชุมราชบัณฑิตได้มีผู้เสนอให้ทำอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมงคลแก่สถาบัน นายแพทย์ยงยุทธ์วัชรดุลย์ได้เสนอโครงการสหวิทยาการ ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยและให้ดำเนินงานได้  3 ปีต่อมาคือวันที่31 มีนาคม พ.ศ.2550 นายแพทย์ยงยุทธ์ได้นำคณะกรรมการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายรายงานเนื่องจากทรงสนพระราชหฤทัยในโครงการ และณวันนั้นเองทรงรับเป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์ งานจึงได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมโครงการจนครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ตัวผมเองเพิ่งได้รับเชิญเข้ามาเป็นวิทยากรในวันฉัตรมงคลปีนี้(วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2558)และได้รับเชิญให้ทำหน้าที่ครั้งแรกเป็นวิทยากรหลัก… Read more “ราชบัณฑิตเสวนา ตอนที่ 89”

ราชบัณฑิตเสวนา ตอนที่ 88

ราชบัณฑิตเสวนา(88) กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต 88 สหวิทยาการ ถวายพระเทพฯ               เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จไปที่อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานีเพื่อทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา    เรื่องสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานนี้ที่ประชุมได้พร้อมใจกันถวายพระเกียรติแด่พระองค์เป็น “องค์ปฐมรัตนสหวิทยบัณฑิต” ด้วยเหตุผลตามประกาศราชสดุดีว่า “ทรงสนพระราชหฤทัยใฝ่รู้และทรงสั่งสมวิทยาการต่างๆมากมาย ทรงสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบที่มีคุณค่ายิ่ง  แสดงถึงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศหลายด้าน… Read more “ราชบัณฑิตเสวนา ตอนที่ 88”

ราชบัณฑิตเสวนา (86)

Vocation เป็นอาชีพระดับใด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2558 ผมได้รับเชิญไปร่วมสังเกตการณ์การประชุมระดับทวีปเอเชียของนักธุรกิจ โดยกลุ่มนักธุรกิจคาทอลิกเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมอโนมา มีตัวแทนจากชาติต่างๆมากมายจากชาติต่างๆของทวีปเอเชีย และผู้สังเกตการณ์จากทวีปอื่นๆพอสมควร มีทั้งโปรเตสแตนต์พุทธ มุสลิม มาช่วยกันรุมกินโต๊ะคอร์รัปชั่นกันอย่างพร้อมเพรียงดีจริง อย่างนี้จะเหลือโต๊ะที่ไหนให้พวกทุจริตคอร์รัปชั่นได้ใช้กินส่วนล่างของมันได้อีก ท่านเกริกไกร จิรแพทย์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ท่านชี้ให้เห็นว่าโรคร้ายของเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยคือการทุจริตของข้าราชการที่มีหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจร่วมมือกับนักธุรกิจขี้ฉ้อด้วยเส้นทางใต้โต๊ะเป็นสำคัญ ขอให้ช่วยกันคิดหาทางแก้ไข มีผู้แทนจากอินโดนีเซียให้ข้อมูลต่อมาด้วยโวหารขบขันว่าประเทศของเขาหมดปัญหาเรื่องใต้โต๊ะแล้ว เพราะไม่มีใครไปทำเรื่องนี้กันที่โต๊ะทำงาน เออ! เขาช่างปราบเงินใต้โต๊ะกันเก่งจริง แต่ปราบคอร์รัปชั่นไม่เอาไหนเลย จริงไหม?… Read more “ราชบัณฑิตเสวนา (86)”

ราชบัณฑิตเสวนา (85)

สมัชชาคุณธรรมอย่าทำซ้ำผิด ดีใจที่ได้ยินว่าเราจะมีสมัชชาคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้จำได้ว่าสนช.รุ่น พ.ศ.2550 ก็ได้ดำริแต่ทำไม่สำเร็จ เพราะสมัยนั้นคณะกรรมาธิการที่ทำเรื่องนี้คิดกันว่าคุณธรรมคือคุณธรรม ต้องทำแยกจากกฎหมาย รัฐธรรมนูญเพียงแต่รับรู้เป็นนโยบายก็พอแล้ว เรื่องของคุณธรรมควรเป็นเรื่องชักชวนให้คนทำดีนอกเหนือไปกว่าที่กฎหมายบังคับ หากข้อใดคิดว่าจำเป็นและมีเหตุผลพอที่จะออกเป็นกฎหมายก็ออกเป็นกฎหมายและมีบทลงโทษกำหนดชัดเจนและให้ฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบทุกขั้นตอน ฝ่ายคุณธรรมอาจจะช่วยอบรมด้วยเหตุผลด้วยก็ได้แต่การลงโทษต้องดำเนินการโดยฝ่ายกฎหมายเท่านั้น ส่วนเรื่องคุณธรรมให้แยกทำต่างหากจากกฎหมาย เพราะเป็นเรื่องต้องอบรมให้ทำด้วยใจรัก น่าเสียดายที่นโยบายคุณธรรมรุ่น 50 ไม่ได้คลอดตามความต้องการของ สนช. เพราะฝ่ายร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้กฎหมายดูแลเรื่องคุณธรรมเสียเอง โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานสร้างชุดจริยธรรมขึ้นมาควบคุมดูแลผู้คนในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ และบังคับให้หน่วยงานทุกหน่วยที่มีชุดคุณธรรมประกาศออกใช้กำหนดมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนให้ได้ผล และจริงๆก็คือไม่ได้ผลอย่างที่รู้ๆกันอยู่ อันที่จริงที่รัฐธรรมนูญเรียกว่า “ประมวลจริยธรรม” นั้นที่จริงควรเรียกว่า “จรรยาบรรณ” (Code of… Read more “ราชบัณฑิตเสวนา (85)”

ราชบัณฑิตเสวนา (84)

พระภิกษุอยากช่วยปฏิรูปการศึกษาทำอย่างไร อังคารที่10กุมภาพันธ์2558 ผมได้รับเชิญไปตอบคำถามว่า การศึกษาของชาติมีอะไรที่ต้องปฏิรูปแต่ยังไม่มีใครพูดถึงและพระพุทธศาสนาจะมีส่วนช่วยอะไรได้บ้าง ผู้เชิญคือมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ซึ่งอยู่หลังวัดเป็นภูเขาไฟดับแล้ว หลักฐานยังมีให้เห็น เดินขึ้นไปดูได้ บนยอดเขามีปล่องภูเขาไฟซึ่งบัดนี้แปรสภาพกลายเป็นสระน้ำขนาดใหญ่มีน้ำขัง วิทยาเขตแห่งนี้มีดร.พระธรรมโมลีเป็นอธิการบดี ดร.พระครูวินัยธรอำนาจ พลปัญโญเป็นประธานหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ทั้ง 2 ท่านเคยเป็นศิษย์ฟังวิชาปรัชญาหลังนวยุคที่ผมไปบรรยายในหลักสูตรของมจร.และมมร.ส่วนกลาง หัวข้อบรรยายครั้งนี้คือ “พระพุทธศาสนากับการศึกษาไทย” วิเคราะห์คำถาม 1.ในฐานะพลเมืองไทยที่อยู่ในช่วงเวลาของการปฏิรูปทุกๆอย่าง ก็คิดว่าตนควรมีส่วนร่วมบ้างตามฐานะที่อยู่ในสังคมไทยขณะนี้ 2.ในฐานะกำลังเรียน-สอนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย ก็พึงสนใจด้านการศึกษาเป็นพิเศษ หากมีช่องว่างจะเติมเต็มตรงไหนได้ ก็ใคร่จะทำหน้าที่พลเมืองดีเสนอแนะให้คณะปฏิรูปและคณะทำงานด้านนี้รับไปปรับการปฏิรูป3.ในฐานะเป็นสงฆ์ของพระพุทธศาสนาไทย… Read more “ราชบัณฑิตเสวนา (84)”

ราชบัณฑิตเสวนา (83)

วิชาศาสนเสวนา ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ให้โอวาทที่สวนโมกข์เมื่อวันที่17พฤศจิกายน พ.ศ.2516ว่า “ใครจะเรียกว่าพระเจ้า ใครจะเรียกว่าพระธรรม หรือใครจะเรียกว่าเต๋า หรือใครจะเรียกว่ากฎของธรรมชาติ หรือใครจะเรียกว่าอย่างอื่นต่อไปอีก มันก็หมายถึงสิ่งเดียวกันโดยแท้ เป็นสิ่งที่สูงสุดในทุกๆแง่ทุกๆมุม เป็นสิ่งเดียวกันหมด แล้วแต่ใครจะเรียกอย่างไร (หรือจะไม่ยอมให้เรียกว่าอย่างไร–ผมเติมเองครับ) จุดสูงสุดเป็นจุดเดียวกัน และศาสดาทั้งหลายก็เป็นเพียงปากพูดถึงสิ่งสูงสุดเดียวกัน” ให้สังเกตการใช้คำ”กฎของธรรมชาติ” ไม่ใช้”กฎธรรมชาติ” ต่างกันอย่างไร? กฎของธรรมชาติแปลจากlaw of Nature คือกฎฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวมกันทำให้เอกภพเป็นอย่างที่มันเป็น(ตถตา=มันเป็นอยู่เช่นนั้น ไม่มีใครอื่นไปเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากมันจะเปลี่ยนของมันเอง)… Read more “ราชบัณฑิตเสวนา (83)”