ปรัชญาคือปรัชญา

ศ.กีรติ บุญเจือ ปรัชญาคืออะไร มีคนเข้าใจไปต่างๆ กันและก็ต่างพากันนิยามไว้ตามที่ตนเข้าใจ ซึ่งก็ไม่ผิด หากแต่ที่ควรแถลงไขก็คือ คนที่คิดว่าปรัชญาไม่มีอะไร นอกจากเรียนเทคนิคเล่นคำปลิ้นปล้อน เอาชนะคู่โต้ วิธีการเหล่านี้เป็นเพียงวิธีการของพวกโซฟิสต์ (Sophist) ที่อ้างตนเป็นผู้รู้ เอาชื่อปรัชญาไปหากิน นักปรัชญา (philosopher) ที่แท้จริงอย่างโสเครติส (Socrates) หาเป็นเช่นนี้ไม่

A.I. and Man

อ.ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต A.I. ในแง่ความเป็นเครื่องมือ มันคือสุดยอดประโยชน์ ผลจากวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ ในแง่ของความสัมพันธ์ A.I. จะทำให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ในระดับ I and Thou จนถึงจุดเปราะบางที่ A.I. กลายเป็นตัวกระทำการได้เอง อำนาจในการตัดสินใจด้วยเหตุผลจะทำให้มนุษย์หมดศักดิ์ศรีลง เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเหตุผลที่สุด อีกประเด็นที่น่าคิดคือ แนวคิดของปรัชญาสำนักปรากฎการณ์วิทยา (phenomenology) และผู้นำหน้าแห่งกระบวนทรรศน์หลังนวยุค (postmodern) คนสำคัญคือ มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (1889-1976) ได้แสดงทรรศนะไว้ในหนังสือ… Read more “A.I. and Man”

Dialogue

สานเสวนา: เครื่องมือของกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง อ.ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต สานเสวนาเป็นปรัชญาตามแนวคิด philosophy of dialogue แนวคิดนี้เป็นของนักปรัชญาชาวยิวสัญชาติออสเตรียชื่อ มาร์ติน บูเบอร์ (Martin Buber) ซึ่งได้เขียนไว้ในหนังสือ I and Thou (1923) โดยมีมโนคติหลักว่า พื้นฐานสารัตถะความเป็นมนุษย์นั้นถูกมองด้วยลัทธิเหตุผลนิยมเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific rationalism) แต่กรอบความคิดเชิงปรัชญาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (man with man) นั้นจะต้องใช้การสานเสวนาเพื่อสร้างให้เกิดพื้นที่ระหว่างมนุษย์ด้วยกันได้… Read more “Dialogue”

Maslow’s Hierarchy of need

ทฤษฎีความต้องการลำดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of need, 1943) อ.ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต มาสโลว์ (Abraham H. Maslow, 1908-1970) เกิดที่นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Wisconsin ในสาขาจิตวิทยาจนจบปริญญาโท ได้รับแนวคิดพฤติกรรมนิยม ต่อมาได้รับฟังความคิดเห็นจาก Alfred Adler นักจิตวิทยาสายจิตวิเคราะห์ จึงได้มีแนวคิดเรื่องจิตมนุษย์ (Human mind) แบบของตนเอง… Read more “Maslow’s Hierarchy of need”

ปรัชญาคือ วิชาว่าด้วยปัญญา

ปรัชญาคือ วิชาว่าด้วยปัญญา ปรัชญาคือ ความพยายามของปัญญาที่จะเข้าใจตัวเองอย่างมีความสุข ในระดับนี้เรียกว่าปรัชญาบริสุทธิ์ มี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกสนใจอยากรู้ว่าในบรรดาความรู้ภายนอกตัวเองนั้น อะไรมีอยู่จริงและตัวเองมั่นใจได้อย่างไรว่ามีอยู่จริง เมื่อมั่นใจได้ก็มีความสุข ขั้นตอนนี้คือ อภิปรัชญา (metaphysics) ขั้นตอนหลังสนใจอยากรู้ว่า มั่นใจได้เพราะเกณฑ์ใด ขั้นตอนนี้เรียกว่า ญาณปรัชญา (epistemology) เมื่อเชื่อเกณฑ์ใดก็มีความสุข

การอบรมสั่งสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

      การอบรมสั่งสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต การอบรมสั่งสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (educating for life-long learning) วิธีสอนแบบการปลูกกุหลาบ เฝ้าดูแล รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย จนได้เวลาที่เหมาะสมตามฤดูกาลก็จะผลิดอก สวยงาม ดูจะตรงกันกับเป้าหมายของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น ผู้เรียนจะต้องเรียนทั้งในห้องและนอกห้องเรียน ศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้ ปัญญาและอารมณ์  เขาจะต้องแสวงหา สังเกตและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่ตลอดเวลา จากหนังสือหรือสื่อต่างๆ… Read more “การอบรมสั่งสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”