Know thyself

อ.ดร.สิริกร อมฤตวาริน

 

แก่นแท้หรือความเป็นจริงของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนสามารถรู้ได้โดยไม่ต้องไปมองหาที่ไหน เพียงแค่มองย้อนกลับมาดูภายในจิตใจของตนเอง ก็จะพบกับความเป็นจริงนั้นด้วยตนเอง  ดังคำกล่าวของ Socrates ว่า “จงรู้จักตนเอง” (know thyself) ในขณะไร้กิเลสชักนำให้ไขว้เขวซึ่ง Socretes รู้ตัวเองว่าตนยังไม่บรรลุถึง

Continue reading “Know thyself”

ปัจจัยต้านทานต่อการเรียนรู้

อ.ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

ในแนวคิดปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง แม้จะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักกับญาณปรัชญา (epistemology) และทฤษฎีความรู้ (theory of knowledge) เนื่องด้วยแนวคิดด้านนี้ได้ก้าวหน้าอย่างมากในกระแสกระบวนทรรศน์นวยุค (modern paradigm) โดยปรัชญาหลังนวยุคสายกลางเน้นการใช้วิจารณญาณต่อญาณวิทยาแนวทางต่างๆ ให้ถูกใช้ได้อย่างเหมาะสม และในด้านทฤษฎีความรู้ที่เน้นการได้มาซึ่งความรู้ หากแต่เมื่อพิจารณากระบวนทรรศน์ร่วมกับบริบทวัฒนธรรมแล้ว วิเคราะห์ได้ว่า คนรุ่นใหม่พบเจอกับปัจจัยบางประการที่เป็นอุปสรรค (ต้านทาน) ต่อการเรียนรู้ของเขา และส่งผลทำให้การสร้างสังคมแห่งการรียนรู้หยุดชะงักลง ได้แก่

Continue reading “ปัจจัยต้านทานต่อการเรียนรู้”

Online in the view of Heidegger

โลกออนไลน์ในทรรศนะของไฮเดกเกอร์

Online in the view of Heidegger

เอนก สุวรรณบัณฑิต, ปร.ด.ปรัชญาและจริยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

….

บทนำ

หากจะใช้แนวคิดของไฮเดกเกอร์มาพิจารณาออนไลน์ย่อมน่าจะเป็นประโยชน์แก่โลก แต่ก่อนหน้านั้นจะต้องเข้าใจแนวคิดของไฮเดกเกอร์เสียก่อนด้วยเช่นกัน ไฮเดกเกอร์โดดเด่นขึ้นมาในแวดวงปรัชญาจนได้เป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฟรายบวร์กเนื่องด้วยการเสนอวิธีปรากฎการณ์วิทยาเสียใหม่ ไฮเดกเกอร์มองว่าปรากฏการณ์วิทยาของฮุสเซิร์ล (Edmund Husserl, 1859-1933) นั้นมีส่วนดีตรงที่สอนให้วางใจเป็นกลางเพื่อขจัดระบบอคติของระบบปรัชญา แต่ไม่เห็นด้วยที่จะใช้วิธีการนี้เข้าไปสู่สารัตถะ (essense) ด้วยใจเป็นกลางซึ่งไฮเดกเกอร์ชี้ว่าท่านเองก็ไม่แน่ใจว่ามีเช่นนั้นจริง หรือในที่สุดแล้วผู้วางใจเป็นกลางนั้นอาจจะหลอกตัวเองโดยสำคัญผิดว่าเข้าถึงแล้วก็ได้ ไฮเดกเกอร์จึงเสนอให้พอใจที่จะหยุดอยู่แค่กึ่งทาง เพื่อพบกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จริง แล้วพิจารณาสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกลาง โดยไม่พึงมองข้ามความสำคัญของเวลาอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของผู้พบและสิ่งที่ถูกพบในแต่ละขณะด้วย  แนวคิดนี้ซาร์ต (Jean-Paul Satre, 1905-1980 ) ได้รับไปแล้วเผยแพร่เป็นลัทธิอัตถิภาวะนิยม  (กีรติ บุญเจือ, 2552) Continue reading “Online in the view of Heidegger”

จิตบำบัดแบบอัตถิภาวะนิยม

id

อ.ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

จิตบำบัดในแนวทางหนึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาจิตในส่วนที่อยู่ใน preconscious (สติกึ่งรู้ตัว กึ่งเหตุผล) เพื่อให้ก้าวไปสู่ conscious (สติที่มีเหตุผล) โดยเฉพาะ ความสุขที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการได้มาของการเข้าใจเป้าหมายสูงสุดในชีวิต (final goal) เพราะจิตในส่วน unconscious (สติไร้สำนึก ไม่มีเหตุผล) เป็นส่วนที่พัฒนาได้ยากและไม่อาจคาดเดาผลได้

Continue reading “จิตบำบัดแบบอัตถิภาวะนิยม”

4 Abilities of Man

4 Abilities of Man Dr.Anek Suwanbundit, Ph.D Man normally seeks for happiness by his instinct, however  there are many kind of prima-facie happiness that so lure and blind human beings that they lose sight of their authentic happiness which is to be enduring and enhancing the quality of life. Man in postmodernism era will has 4 abilities to push life forward with peace and humanity. … Continue reading 4 Abilities of Man

ปรัชญาคือปรัชญา

problem

ศ.กีรติ บุญเจือ

ปรัชญาคืออะไร มีคนเข้าใจไปต่างๆ กันและก็ต่างพากันนิยามไว้ตามที่ตนเข้าใจ ซึ่งก็ไม่ผิด หากแต่ที่ควรแถลงไขก็คือ คนที่คิดว่าปรัชญาไม่มีอะไร นอกจากเรียนเทคนิคเล่นคำปลิ้นปล้อน เอาชนะคู่โต้ วิธีการเหล่านี้เป็นเพียงวิธีการของพวกโซฟิสต์ (Sophist) ที่อ้างตนเป็นผู้รู้ เอาชื่อปรัชญาไปหากิน นักปรัชญา (philosopher) ที่แท้จริงอย่างโสเครติส (Socrates) หาเป็นเช่นนี้ไม่ Continue reading “ปรัชญาคือปรัชญา”

หลักปรัชญาในการบำบัดจิต

อ.ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT) นำหลักการของปรัชญาลัทธิสโตอิคของกรีกยุคเฮเลนนิสติกมาผสานกับหลักภาษาและความหมายเพื่อรักษาอาการทางจิต คิดค้นในปี 1955 ต่อมาได้พัฒนาตามแนวทาง cognitive science ร่วมกับแนวคิดลัทธิปัญญานิยมของกรีกยุคเฮเลนนิกจนเป็น Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ในปัจจุบัน

Continue reading “หลักปรัชญาในการบำบัดจิต”