ความเป็นจริงของโลกตามแนวคิดพุทธศาสนา

อ.ดร.รวิช ตาแก้ว … ความเป็นจริงตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาพิจารณาได้จากทรรศนะทางความคิดของพระพุทธศาสนาในการมองโลกและชีวิตเป็นสองนัย คือ โลกเป็นสมมุติสัจจะและโลกเป็นปรมัตถ์สัจจะ ดังนั้น ความเป็นจริงตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาจึงมี 2 ส่วน คือ ความเป็นจริงในโลกที่เป็นสมมุติสัจจะและความเป็นจริงในโลกที่เป็นปรมัตถ์สัจจะ

แนวคิดจากพระพุทธศาสนา

แนวคิดจากพระพุทธศาสนา สาโรจ บัวศรี (กิติมา ปรีดาดิลก,ม.ป.ป.) ได้สรุปแนวคิดของพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบไว้กับระบบปรัชญาไว้ดังนี้ 1) อภิปรัชญา (Metaphysics) ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหรือโลก หรือปรากฏการณ์ทางพุทธศาสนาเรียกว่า ไตรลักษณ์ ชีวิตและโลกล้วนไม่มีตัวตน 2) ญาณวิทยา (Epistemology) ถือว่ามนุษย์เกิดความรู้จากผัสสะ ด้วยสัญญา ทิฏฐิ และญาณ 3) คุณวิทยา (Axiology) ความดี ความงามและความเป็นจริงนั้นอยู่ที่วินัยบัญญัติ ธรรมวิภาค และ… Read more “แนวคิดจากพระพุทธศาสนา”

การจบชีวิต สิทธิหรือศีลธรรม

อ.ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต การจบชีวิตถือเป็นฆ่าตัวตาย ปัญหาที่ถกเถียงกันคือฆ่าตัวตายนี้เป็นสิทธิตามมนุษยนิยมที่รัฐต้องค้ำประกันสิทธินี่หรือไม่ หรือเป็นเรื่องศีลธรรม ในด้านศีลธรรมนั้น พระพุทธศาสนาถือว่าการฆ่าเป็นบาป ย่อมต้องรับผลกรรม คนทั่วไปเชื่อว่า นั่นคือการตกนรก แล้วในศาสนาอื่น การฆ่าตัวตายตกนรกหรือไม่ จะได้ไปสวรรค์หรือเปล่า? ในทางศาสนาคริสต์ จริงๆเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมาก และไม่ค่อยอยากจะมีคนพูดกันเพราะมันยืนอยู่บนทางอันตรายสองแพร่ง ระหว่างลัทธิชวนคนไปฆ่าตัวตาย กับการทำร้ายคนอื่นซึ่งผิดเป้าหมายที่พระเจ้าอยากให้มนุษย์ทำ

ราชบัณฑิตเสวนา (94)

ผู้สารภาพบาปถือเกณฑ์ได้ว่าหากบาทหลวงท่านหนึ่งอภัยบาปให้แล้วก็ถือว่าสิ้นสุด เพราะพระเยซูได้ทรงสัญญาไว้ แต่ถ้าบาทหลวงท่านหนึ่งไม่อภัยบาปให้ ก็ไปหาอีกท่านหนึ่งได้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วารสารอปท. ตอนที่ 9

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอปท. (9) กีรติ บุญเจือ บัว 5 เหล่ากับราชปรัชญา ราชปรัชญาดังได้สาธยายมาแล้วข้างต้น เมื่อได้มีโอกาสนำมาเสนอต่อมวลประชาชนชาวสยามตามพระเจตนาของพระบรมราชโองการโดยอาศัยอปทนิวส์มาตามลำดับแล้วและจะเสนอต่อไปตามลำดับนั้น ก็เชื่อว่าได้มีผู้อ่านและนำเอาไปเล่าขานกันต่อๆไปพอสมควร แต่จะได้ผลสักแค่ไหน ก็ต้องทำใจตามคำเตือนสติให้กำลังใจผู้เผยแผ่การทำดีมีสุขทั้งหลาย รวมทั้งผู้ตั้งใจเผยแผ่การทำดีมีสุขตามพระปฐมบรมราชโองการตลอดจนถึงปรัชญาเศรษฐกิจของพระองค์ท่านด้วย แม้พระโอวาทของตถาคตเองก็สนับสนุนคตินี้ จึงได้เกิดทฤษฎีบัวขึ้นมาว่า 1.บัวเหนือน้ำ ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสุขตามพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการอยู่แล้วเป็นปรกติ เพียงแต่อาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังคำชักชวนและชี้แจง ครั้นได้มีโอกาสรับฟังเข้า ก็รู้สึกปลื้มปีติยินดีชื่นชมในพระบารมีและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อตอบสนองพระนโยบายอย่างเต็มใจ เต็มกำลัง และเต็มความสุข พร้อมที่จะหาโอกาสชักชวนให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าแห่งพระปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มีความสุขกับการได้ทำบุญด้วยวิธีนี้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีใครบอก ไม่ต้องมีใครแนะนำชักชวน มันเป็นไปเองตามครรลองของกุศลจิต… Read more “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วารสารอปท. ตอนที่ 9”

upekha

ธรรมะว่าด้วยอุเบกขา อันเป็นสภาวะในการรับรู้แบบปล่อยวาง