The weakening of democracy

อ. ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ดูจะตอบโจทย์การปกครองที่ดีที่สุด เชื่อว่า พบในสหรัฐ โดยเฉพาะจากวาทกรรมของประธานาธิบดี ลินคอล์น ใน Getysburg Address ที่ว่า

” Government of the people,by the people,for the people shall not perish from the earth”

ประชาธิปไตยได้ถูกยกว่าเป็นระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุด เพราะ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีหลักยึดเหนี่ยวโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางการบริหารบ้านเมือง

ช่วงท้ายศตวรรษที่ 20 ประชาธิปไตยคือพระเอก แต่เมื่อย่างเท้าผ่าน Y2K เข้าสู่ศตวรรษที่21 ท่ามกลางความก้าวหน้าของโลกไร้พรมแดน โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์

ทุกอย่างในโลกกลับดูปั่นป่วน วุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วิธีคิด การผลิต การค้า การเมือง จนดูเหมือนว่า ประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยต่างพากันกระโดดลงจากไหล่เขาของการปกครองประชาธิปไตยที่ดีไปสู่เหวแห่งความมืด

นโยบาย “อเมริกามาก่อน” ของ ประธานาธิบดี ทรัมป์ ทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็นพื้นที่ของคนวิปลาส เกิดความขัดแย้งไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก

สิ่งที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดในหนังสือ How Democracies Die ของ Steven Levitsky และ Daniel Ziblatt (2018) ที่ว่า

“tragic paradox of the electoral route to authoritarianism is that democracy’s assassins use the very institutions of democracy…gradually, subtly, and even legally… to kill it”

ประชาธิปไตยจึงดูเหมือนจะมีจุดอ่อนที่เรียกว่า “สนิมภายใน” คือสถาบันประชาธิปไตยกำลังฆ่าตัวตายเอง

รัฐบาลประชาธิปไตยส่วนใหญ่มิได้ถูกทำลายเพราะปัจจัยภายนอก เช่น การปฏิวัติรัฐประหาร แต่เกิดจากภายใน

การถือหลักเสียงส่วนใหญ่ผ่านการหย่อนบัตรเลือกตั้ง ทำให้เกิดผู้มีอิทธิพลรายใหญ่เข้ามาครอบงำสถาบันต่างๆ ผ่านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เกิดเผด็จการนโยบาย เผด็จการรัฐสภา

แผนพัฒนาประเทศที่กลั่นกรองจากสมองของนักวิชาการถูกละทิ้ง แต่ส่งเสริมนโยบายที่เรียกคะแนนนิยมให้แก่ตนเองและพรรค

วาทกรรมด้านความสงบสุข การแข่งขันทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ถูกนำมาประโคมโหมเพื่อชี้ปัญหาการปกครองและเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับการแก้ปัญหาไปในตัว

สัญญานที่เป็นผลของการอ่อนแอลงของประชาธิปไตย ได้แก่

1.การปฏิเสธหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งด้วยวาจา และการกระทำ

2.การไม่ยอมรับความชอบธรรมของคู่แข่งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ทั้งตามกฎหมายหรือจารีตปกครองก็ตาม

3.การยอมให้มีการใช้ความรุนแรงและการยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อกัน

4.การใช้ความเหนือกว่าตัดทอนสิทธิเสรีภาพของคู่แข่งทางการเมือง, สื่อมวลชน, ประชาชน

5.การปกครองกันด้วยกฏหมายดูเหมือนจะเข้มงวดขึ้น แต่ก็มีความเสื่อมโทรมลงของความยุติธรรม

จุดอ่อนเหล่านี้ เป็นผลจากการยึดมั่นถือมั่นในระบบเครือข่ายที่ตนเชื่อว่าถูกต้องที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนมากที่สุด

จุดอ่อนนี้แก้ไขได้ง่ายที่สุดแต่แก้ไขสำเร็จยากที่สุด นั่นคือ การไม่ยึดมั่นถือมั่น มีหลักยึดเหนี่ยวแต่ไม่ยึดติด แต่ให้มุ่งไปที่ผลลัพธ์การปกครองที่มิใช่คนส่วนใหญ่ แต่เป็นคนทั้งหมด

ความเหลื่อมล้ำจากรุ่นสู่รุ่น

โจเซฟ สติกลิตซ์ (Joseph Stiglitz, born 1943) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2001 เสนอมุมมองต่อการมีชีวิตที่ดีไว้ในเชิงกระทบกระเทียบว่า

“การเลือกที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือ การเลือกเกิดมาในพ่อแม่ ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมเพียงพอที่จะสนับสนุนให้เราเป็นคนที่มีศักยภาพอย่างที่เราควรมี”

Continue reading “ความเหลื่อมล้ำจากรุ่นสู่รุ่น”

คอร์รัปชั่น

อ.ดร.สิริกร อมฤตวาริน

คอร์รัปชั่นเป็นคำที่คุ้นหูในสังคมปัจจุบัน แม้คนในสังคมโดยทั่วไปจะรู้ดีว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็พออนุมานด้วยสามัญสำนึกต่อไปได้ว่าในอนาคตปัญหานี้ก็ยังคงอยู่และดำรงต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและพวกพ้องมากกว่ามโนธรรมในใจ

Continue reading “คอร์รัปชั่น”

4 Abilities of Man

thai

4 Abilities of Man

Dr.Anek Suwanbundit, Ph.D

Man normally seeks for happiness by his instinct, however  there are many kind of prima-facie happiness that so lure and blind human beings that they lose sight of their authentic happiness which is to be enduring and enhancing the quality of life. Man in postmodernism era will has 4 abilities to push life forward with peace and humanity.

  1. Creativity (creative ability) man progresses step by step with the creative ability since primitive to modern time as civilization and forming the thought as paradigm and develop society with their ideas but today man finds crisis of his creativity-one step further many cause total destruction.
  2. Adaptivity (adaptive ability) man has ability to adapt his behavior both intrinsic and extrinsic to live with each other. To Savethe humanity from destruction by emerging as the critical mind to analysis, appreciate and apply all human creativities.
  3. Collaboration (collaborative ability) man finds out the creativity and adaptivity for the goodness is unreachable without participation. The competitive and aggressive activity will be launched by power. The man will slow down the world problem by collaboration with each others for the activities of participation, then engagement with the activities and output, finally commitment to be one force the society to be the good quality as the whole.
  4. Inquisition (inquisitive ability) dissatisfied with the level of quality of life is normally happen in human life, man yearn for ideas and faith in the life beyond. Man will find something higher than the fundamental needs to actualizing his life and answer the question ” who am I”. The good will be occur and ground the way of life to the world and man will life with sustainability and peaceful.

In postmodern era with moderate mind, man will do these 4 abilities spontaneously and the collective outcome will be make society and world village forward to have the peace finally.