หนังสืออ่านเพิ่มเติม

ผลงานของคณาจารย์ ประจำหลักสูตรฯ

ติดต่อสั่งซื้อเล่มตีพิมพ์ได้ที่ คุณเพ็ญพักตร์ 080-084-7389 หรือผ่านระบบ shopee

สั่งซื้อ e-book สำหรับการอ่านบนแอพลิเคชั่น MEB หรือ Ookbee

ประเทศไทยกับธรรมาภิบาลด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวิช ตาแก้ว (บ.ก.). (2559). ประเทศไทยกับธรรมาภิบาลด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Takaew, R (Editor). (2016). Thailand and good governance according to philosophy of sufficient economy. Bangkok: Suan Sunandha University.

ปรัชญาจิตวิทยา

เอนก สุวรรณบัณฑิต. (2560). ปรัชญาจิตวิทยา กรุงเทพฯ: ปิสเปส.

Suwanbundit, A. (2017). Philosophy of psychology. Bangkok: Pispes.

ชีวิตพอและเพียง

สิริกร อมฤตวาริน. (2565). ชีวิตพอและเพียง. กรุงเทพฯ: ปิสเปส.

Amaritwarin S. (2022). Sufficient life. Bangkok: Pispes.