หนังสือเสริมความคิด

หนังสือปรัชญาที่เป็นผลผลิตของสำนักคิดกีรติ แห่งปรัชญาสวนสุนันทา สนใจติดตามอ่านได้นะ

MEB

Ookbee

ทบทวนคิด

เอนก สุวรรณบัณฑิต. (2563). ทบทวนคิด กรุงเทพฯ: ปิสเปส.

Suwanbundit, A. (2020). After thought. Bangkok: Pispes.

ความรู้และสันติภาพ

เอนก สุวรรณบัณฑิต. (2564). ความรู้และสันติภาพ กรุงเทพฯ: ปิสเปส.

Suwanbundit, A. (2021). Knowledge and peace. Bangkok: Pispes.

พุทธธรรมาภิบาล

พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ). (2565). พุทธธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: ปิสเปส.

Phrakhru Ophassarathikhun (Chatree Asapho).(2022). Buddhist good governance. Bangkok: Pispes.

ว่าด้วย อุเบกขา

เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์. (2565). ว่าด้วย อุเบกขา. กรุงเทพฯ: ปิสเปส.

Chetniphat Phithiyanuwat. (2022). On Uppekkha. Bangkok. Pispes.