Vision on reality

อ.ดร.เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์.. ในความมืดนั้นแม้ตาเรามองไม่เห็น แต่เราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้ตาดู แต่ใช้ใจของเราเองได้ ก็จะมองเห็นได้ หากกล่าวในทางพุทธศาสนาว่า การเห็นท่ามกลางความมืดมิด นั้นก็คือ อวิชชา และต้องใช้ตาใน อันเป็นส่วนของปัญญาที่ผู้รู้ทั้งหลายใช้ส่องทางดำเนินชีวิตนั่นเอง มีพุทธภาษิตรับรองว่า สพฺพญฺญู สพฺพทสฺสาวี   ผู้รู้, ผู้เห็นสิ่งทั้งปวง

Religious is Necessary

อ.ดร.เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์.. ความต้องการศาสนาของมนุษย์นั้นมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อเราต้องการเหตุผลเหนือการพิสูจน์ เราก็ต้องพึ่งศาสนาเป็นผู้อธิบาย และแต่ละศาสนาก็อธิบายเหตุผลตามเนื้อหาของแต่ละศาสนา ดังนั้นบางครั้งเหตุผลของแต่ละศาสนาก็ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แนวคิดวิจารณญาณ

ผศ.(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต แนวคิดวิจารณญาณ (Critical Theory) เกิดจากการรวมตัวกันของนักปรัชญาเยอรมันในช่วงปี 1920 เป็น the Frankfurt School ซึ่งมีแนวคิดบนฐานของมาร์กซิสต์แบบยุโรปตะวันตก (Western European Marxist tradition) ผ่าน the Project of Critical Theory โดยเน้นการใช้แนวทางปรัชญา จริยศาสตร์ ปรัชญาการเมือง ปรัชญาประวัติศาสตร์… Read more “แนวคิดวิจารณญาณ”

school of thought

ผศ.(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต สำนักคิดหรือจารีตทางปัญญา คือ มุมมองของกลุ่มคนที่มีลักษณะร่วมกันของความคิดเห็น หรือมุมมองของปรัชญา ระเบียบวิธีคิด ความเชื่อ กระแสคิดทางสังคม เศรษฐศาสตร์ กระแสการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมหรือ แนวโน้มทางศิลปะ

Quality of life: Domain of thought

ผศ.(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง (moderate postmodern philosophical paradigm) ได้แสดงแนวทางว่ามีอภิปรัชญา ญาณปรัชญาและจริยศาสตร์อยู่ที่ “คุณภาพชีวิต” โดยมุ่งเน้นภววิทยาของคุณภาพของชีวิต เกณฑ์ตัดสินความจริงอยู่ที่เป็นคุณภาพของชีวิตหรือไม่ และจริยศาสตร์ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไร ทั้งนี้ วงวิชาการสาขาต่างๆ ก็ได้ให้ความสำคัญและกำหนดขอบเขตรวมไปถึงนิยามคุณภาพชีวิตไว้ตามโครงสร้างของวิชาการนั้น จึงมีความแตกต่างกันไปในมิติต่าง ๆ

การกำกับควบคุมคอร์รัปชั่น

ดร.พจนา มาโนช.. (self control on the anti–corruption) คอร์รัปชั่นเป็นภาวะความเป็นจริงที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาแต่อดีต สืบทอดยาวนานในทุกระนาบของประวัติศาสตร์ ปัจจัยหลายอย่างได้ส่งเสริมให้มีคอร์รัปชั่นยิ่งขึ้น ได้แก่  การมีอภิสิทธิชน ความไม่เท่าเทียมกัน ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งยิ่งคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในวงกว้างก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาในประเทศนั้นๆ เช่น การบั่นทอนการพัฒนาเศรษฐกิจ การบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากร การเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำลายกระบวนการประชาธิปไตยในทุกระดับ มนุษยชาติยอมรับได้ว่าคอร์รัปชั่นมีอยู่จริง แต่ในทางอุดมคติย่อมต้องชี้นำและนำเสนอต่อสังคมให้สร้างสังคมที่ปราศจากคอร์รัปชั่น

องค์ประกอบคุณธรรม

กระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง มองว่า แนวคิดเรื่องคุณธรรมแม่บท 4 (cardinal virtues)  ที่ได้รับการส่งเสริมตั้งแต่ยุคกรีก จนถึงยุคกลางนั้น แท้ที่จริงไม่ใช่แม่บทของคุณธรรม หรือหลักคุณธรรมแต่ละข้ออย่างองค์ 4 เพราะว่า cardinal แปลว่า บานพับ อย่างประตูทางเข้าร้านที่ต้องผลักตรงกลาง ซึ่งตีความได้ว่า เป็นประตูสำหรับให้พฤติกรรม (behavior) ต้องผลักเข้าไป เมื่อผลักเข้าไปได้พฤติกรรมนั้นจึงจะถือว่าเป็นคุณธรรม (virtue) ดังนั้น ในการประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมแม่บทนี้ ให้พิจารณาว่า ทั้ง 4… Read more “องค์ประกอบคุณธรรม”