About

cover PE

ปรัชญาคือ วิชาที่ทรงเกียรติ เป็นการสืบทอดอารยธรรมทางปัญญาของมนุษยชาติ การเรียนปรัชญาเป็นการเรียนเพื่อตนเอง ฝึกฝนตนให้คิดวิเคราะห์เป็น มองเห็นปัญหาและคำถามที่คนอื่นมองไม่เห็น สามารถเสนอคำตอบมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และ เสนอคำตอบใหม่ที่ไม่เคยมีใครเสนอมาก่อน

หลักการสำคัญ “ปรัชญาสวนสุนันทา

ขยายปรัชญาสกุลความคิดกีรติ ส่งเสริมอาจารย์ทรงภูมิความรู้

ผลักดันการเรียนปรัชญาเพื่อเข้าใจชีวิตและใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อรู้ปรัชญาก็สามารถเข้าใจชีวิต คุณอยู่ที่ไหนก็ได้ ทำงานอะไรก็ได้ ปรัชญาคือเรื่องของชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกองค์ความรู้มีความรู้ปรัชญาเป็นพื้นฐาน เป็นรากของวิชาต่างๆ และเป็นส่วนยอดของวิชานั้น ความเป็นนักปรัชญามีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน

ปรัชญาเป็นความสูงส่งที่จับต้องได้

แนวทางสำคัญของการเรียนการสอนปรัชญาของเรา คือ การตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า หัวข้อที่สนใจจริงๆ คือเรื่องใด หรือจะพิจารณาหัวข้อที่ตั้งใจศึกษานั้นจากประเด็นใด หรือใช้เรื่องใดเป็นตัวตั้งกันแน่  ก่อนลงมือเขียนสภาพปัญหา ควรตอบตัวเองก่อนว่าหัวข้อที่เราสนใจจริงๆ ในเรื่องนี้คืออะไร

เงื่อนไขสำคัญคืออะไร มีองค์ความรู้ หลักปรัชญาอะไรที่เกี่ยวข้อง   อิทธิพลในทางประวัติศาสตร์มีอย่างไร  มีการทบทวนหรือย้อนแย้งอย่างไร  น้ำหนักในสังคมไทยเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์นี้มีใครสนับสนุน คัดค้าน แล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นจนแตกแยกกันหรือไม่ กระแสนวยุค (modern) และหลังนวยุค (postmodern) ต่างกันอย่างไร  ความแย้งย้อนเกิดจากความตั้งใจดีของผู้เชื่อถือหลักการนั้น แต่กลับส่งผลต่อเป้าหมายไปในทางตรงกันข้ามอย่างไร และสิ่งนี้ไม่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม มนุษยชาติได้เพราะอะไร

นักปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลางต้องใช้ปัญญาคิด วิเคราะห์ วิจักษ์ วิธาน จนสรุปได้ข้อวิเคราะห์ ต่างๆ ทั้งยังแสดงข้อดี ข้อไม่ดีของแต่ละด้านที่วิเคราะห์ จากนั้นวิธานนำไปสู่การพัฒนาแนวทางหลังนวยุคสายกลาง (moderate postmodern) เพื่อเป้าหมายแห่งกระบวนทรรศน์คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขแท้ตามความเป็นจริง (authentic happiness according to reality)

เว็บไซต์ทางการของเราคือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s