รู้จักชาวปรัชญาสวนสุนันทา

ผศ.(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต … คนที่สนใจปรัชญาเรียกว่า “ชาวปรัชญา” ก็คือ คนที่สนใจ อยากรู้ อยากเรียน อยากฉลาด ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนปรัชญา โดยไม่มองว่าเรียนปรัชญาเพื่อเป็น “นักปรัชญา” การเรียนปรัชญาเพื่อเป็นนักปรัชญาเป็นเรื่องของความฉลาดของแต่ละคนที่จะเข้าใจปรัชญาเรื่องนั้นได้อย่างลึกซึ้งและเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆ ใครที่สามารถบอกได้ว่าตนเป็นนักปรัชญา ผู้นั้นก็ต้องยืนยันตนเองให้ได้เช่นกัน

foundation of Thai philosophy

ปรัชญไทย ศ.กีรติ บุญเจือ …. การถกเถียงถึงการมีอยู่ของปรัชญาไทยยังคงมีอยู่ในแวดวงวิชาการโดยเหล่านักวิชาการและนักวิจัยในสาขาต่างๆ สำหรับกระแสสำนักคิดปรัชญาสวนสุนันทา โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ นั้นได้ยืนยันว่า ปรัชญาไทยมีอยู่จริง โดยได้เขียนเป็นหนังสือ ปรัชญาไทยฉบับบุกเบิก ในชุดเซนต์จอห์น ปี พ.ศ.2546 และ อรรถปริวรรตปรัชญาไทย ในชุดสวนสุนันทา ปี พ.ศ.2561 และได้เขียนบทความเกี่ยวกับปรัชญาไทยไว้หลายวาระ เช่น วิกฤติของปรัชญาไทย ชี้ให้เห็นว่า ท่านมีความสนใจในปรัชญาไทย และมีทรรศนะว่า ปรัชญาไทยต้องเป็นความคิดใหม่ของคนไทย อาจมีความคิดเกี่ยวกับพุทธปรัชญา ปรัชญาอิสลาม ปรัชญาคริสต์และปรัชญาสากลระบบใดๆ ร่วมด้วยก็ได้ แต่สิ่งสำคัญคือ การเข้าใจพื้นฐานความคิดของคนไทยที่ไม่ได้สนใจจะสร้างความคิดอย่างเป็นระบบ แต่มักจะรับระบบความคิดต่างๆ เข้ามาเพื่อใช้อธิบาย-สาธยายในสิ่งที่สนใจ ยิ่งอธิบายได้ดีก็จะได้รับความนิยม ทั้งนี้ อภิปรัชญาของปรัชญาไทยที่น่าสนใจที่สุดคือ ขวัญ ซึ่งไม่ใช่จิตและไม่ใช่สสาร แต่เป็นองค์ประกอบของชีวิต ในขณะเดียวกัน ขวัญอาจมองได้ว่าเป็นระดับคุณภาพของปัญญา (สติ) ของมนุษย์

ความเหลื่อมล้ำจากรุ่นสู่รุ่น

โจเซฟ สติกลิตซ์ (Joseph Stiglitz, born 1943) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2001 เสนอมุมมองต่อการมีชีวิตที่ดีไว้ในเชิงกระทบกระเทียบว่า “การเลือกที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือ การเลือกเกิดมาในพ่อแม่ ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมเพียงพอที่จะสนับสนุนให้เราเป็นคนที่มีศักยภาพอย่างที่เราควรมี”

ปรัชญาสวนสุนันทา

ปรัชญาสวนสุนันทา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนชาวไทยที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญทางปรัชญาและ จริยศาสตร์ระดับสากล และมีศักยภาพ ในการสร้างองค์ความรู้ทางปรัชญาหลังนวยุคสายกลางและชี้แนะสังคมในแง่มุมต่างๆ ของชีวิตและสังคมได้อย่างมั่นใจและมีเกียรติ โดยเทิดทูน “เกียรติศักดิ์ นักปรัชญา”

Encyclopedia

อภิปรัชญา                       ญาณปรัชญา                       สุนทรียศาสตร์                      อรรถปริวรรต ลัทธิปรัชญา                    ปรัชญาญาณวิทยา               ปรัชญาจริยะ       … Continue Reading →

หนังสือ

ชุดปรัชญาสวนสุนันทา ประกอบด้วย ผลงานของคณาจารย์  ปรัชญาภาษาชาวบ้าน ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2546) ปรัชญาและจริยศาสตร์เบื้องต้น ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560) ศาสนศึกษา ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560) ปรัชญาและจริยศาสตร์โบราณ ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560) ปรัชญาและจริยศาตร์ยุคกลาง ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560) ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่ ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560) ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560) อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร์ ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560) อรรถปริวรรตปรัชญาไทย ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2560) ปรัชญาหลังนวยุค ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (2546) ประเทศไทยกับธรรมาภิบาลด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดร.รวิช ตาแก้ว บรรณาธิการ (2559) ปรัชญาจิตวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต (2560)… Continue Reading →

ดาวรุ่งแทนแอร์เริสทาทเถิล

ปรัชญาภิรมย์ (37) ดาวรุ่งแทนแอร์เริสทาทเถิล แฟนคลับ: เอาเป็นว่านักปรัชญาที่เป็นดาวรุ่งระดับโลกในปัจจุบันเป็นใคร แล้วเขาคิดอะไรอยู่ และทำไมจึงถูกใจนักคิดในปัจจุบันขณะนี้ ผม: เท่าที่ผมรู้ก็เห็นจะได้แก่ศาสตราจารย์อแลง บาดีอู (Alain Badiou) ชาวฝรั่งเศสครับ ผมเชื่อตามที่ Oliver Feltham ได้เขียนในบทนำหนังสือแปลจากบาดีอู: Infinite Thought, Truth and the Return to Philosophy: London, Continuum, 2004, p.1 ว่า” Alain Badiou is one of  France’s foremost living philosophers อแลง บาดีอูเป็นนักปรัชญาที่เด่นที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศสที่ยังมีชีวิตอยู่” แฟนคลับ: ถ้างั้นก็ขอทราบเบื้องหลังเลยค่ะ  แล้วค่อยมาดูความคิดที่ทำให้เขาเป็นดาวรุ่งทางปรัชญา ทำไมชาวโลกจึงชอบ และสุดท้ายจะได้ช่วยกันดูว่านักคิดไทยควรสนใจรับรู้มากน้อยแค่ไหน ดีไหมคะ ผม: เอาอย่างนั้นก็ได้ครับ ผมจะพยายามดูว่าจะทำได้แค่ไหน แฟนคลับ: เอาเลยครับ/ค่ะ ได้แค่ไหนก็แค่นั้น ดีกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าชาวโลกเขากำลังสนใจคิดอะไรกัน จะรู้แค่ความคิดเดิมๆ… Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑