J Postmo Phil: Call for Paper

“วารสารปรัชญาหลังนวยุค” มีความยินดีที่จะรับผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ประเภทของบทความ

  1. บทความวิจัย หมายถึง เป็นการนำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง
  2. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทางการศึกษา หลักปรัชญา และข้อสรุป

องค์ประกอบบทความ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบและคำแนะนำในการเตรียมและขั้นตอนในการส่งบทความ

แบบรายงานการกลั่นกรองบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาก่อนนำส่งเพื่อขอลงพิมพ์ในวารสารปรัชญาหลังนวยุค       Download

แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปรัชญาหลังนวยุค     Download

 

บทความวิจัย (research article)

  1. ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อผู้พิมพ์ พร้อมทั้งตำแหน่งทางวิชาการและสังกัด
  3. บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 200 คำ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง

ช่วงเวลาทำวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย ระบุคำสำคัญของเรื่อง (Keywords) จำนวนไม่เกิน 3 คำ

  1. เนื้อหาของบทความประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

4.1          ปัญหาและความเป็นมาของการวิจัย

4.2          วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4.3          ขอบเขตการวิจัย

4.4          คำถามการวิจัย

4.5          การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

4.6          วิธีดำเนินการวิจัย (บรรยายระเบียบวิธีวิจัยอย่างอิสระ)

4.7          ผลการวิจัย

4.8          สรุปผล และข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะสำหรับปฏิบัติ และข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยต่อไป)

4.9          เอกสารอ้างอิง ต้องอ้างอิงในระบบ APA หรือระบบเดียวกันตลอดเรื่อง

4.10        บทความที่สรุปมาจาก วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมตำแหน่งวิชาการ และสังกัด หลังชื่อผู้นิพนธ์รายงานการวิจัย หรือบทความวิชาการที่ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะได้รับพิจารณาดำเนินการโดยทันที

บทความวิชาการ (Academic article)

บทความวิชาการเป็นการนำเสนอเรื่องทางวิชาการที่อยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไปในปัจจุบัน ประกอบด้วย

  1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ที่อยู่ผู้นิพนธ์ ผู้นิพนธ์สำหรับติดต่อ (corresponding author) และบทสรุป (summary) เพื่อเป็นการสรุปเรื่องโดยย่อ พร้อมระบุความสำคัญของเรื่อง (Keywords) จำนวนไม่เกิน 3 คำ
  1. เนื้อหาของความประกอบด้วย

2.1          บทนำ (introduction) เพื่อกลาวถึงความน่าสนใจของเรื่่องที่นำเสนอ

2.2          เนื้อหาเป็นการแสดงรายละเอียดของเรื่องที่เขียนในแต่ละประเด็น

2.3          บทสรุป (conclusion) ของเรื่องที่เขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ

2.4          ข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนในประเด็นที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่่นำเสนออย่างละเอียด บทความวิชาการต้องนำเสนอพัฒนาการของเรื่องที่น่าสนใจ ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องนำเสนอในวงกว้าง โดยให้ผู้อ่านในต่างสาขาทั้งอาจารย์และนักศึกษา สามารถเข้าใจได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s