การเรียนรู้ในระบบการศึกษา

อ.ดร.รวิช ตาแก้ว

….

การเรียนรู้ในขั้นเบื้องต้นระดับประถมศึกษา เป็นการเรียนรู้ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงเพื่อใช้ในการสื่อสารตามรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้เป็นสิ่งแทนสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องการสื่อความหมายที่ต้องการเรียนรู้หรืออยากรู้  รวมทั้งความเชื่อในการเรียนรู้ที่ถูกอบรมสั่งสอนให้รู้  รูปแบบของการประสมตัวอักษรแทนระบบการใช้เสียง ทั้งที่เป็นคำ เป็นประโยค การใช้ประโยค การใช้ภาษา การอ่านออกเสียง ความรู้ที่ได้คือ ตัวอักษรภาษาไทย และใช้ตัวอักษรเป็นสื่อในการเรียนรู้สิ่งที่ต้องการรู้ในโอกาสต่อไป

การเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาเป็นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความรู้ของแต่ละเรื่องตามกรอบหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในขณะที่การเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษาป็นการเรียนรู้เป็นประเด็นๆ เป็นหัวข้อๆ ไป

การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก เรียนรู้แนวคิด หลักวิชาการ หลักปฏิบัติต่างๆ ช่วงที่ 2 เรียนรู้รูปแบบ เทคนิควิธีการสร้างงานและแนวคิดในการสร้างงาน ในช่วงระยะที่สาม เป็นการเรียนรู้เพื่อการวิจัยงานตามแบบการวิจัยของศาสตร์นั้นๆ  เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจ

นักเรียนที่ดีของระบบการศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัยของโรงเรียน ตั้งใจเล่าเรียนเพื่อส่งผลให้การเล่าเรียนดีขึ้น  ประเด็นการเรียนดีก็คือ ผลที่เกิดจากการสอบวัดความจำความเข้าใจในกระบวนการคิดของผู้เรียน แต่ระบบการศึกษาขาดการวัดทักษะความชำนาญในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้  ทั้งยังไม่มีการวัดความสามารถในการสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งลงไปอีกระดับหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบความคิดที่มีความแตกต่างกันนั้น ต่างที่ส่วนใด อย่างไร ทำไมจึงมีวิธีคิดที่แตกต่างกัน

ในขณะเดียวกัน ประเด็นสำคัญของระบบการศึกษาคือ ทำอย่างไรจึงจะเป็นการสอนที่ดีเพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ได้ถูกต้องตามหลักการ ความรู้ทางด้านการสอนที่ดีควรเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดวางการจัดการศึกษาตามความต้องการของสังคมได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s