ปรัชญาสวนสุนันทา

ปรัชญาสวนสุนันทา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนชาวไทยที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญทางปรัชญาและ จริยศาสตร์ระดับสากล และมีศักยภาพ ในการสร้างองค์ความรู้ทางปรัชญาหลังนวยุคสายกลางและชี้แนะสังคมในแง่มุมต่างๆ ของชีวิตและสังคมได้อย่างมั่นใจและมีเกียรติ โดยเทิดทูน “เกียรติศักดิ์ นักปรัชญา”

ความเป็นมาของหลักสูตร

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ชี้ว่า “ประเทศไทยยังขาดหลักสูตรในระดับสูงด้านคุณธรรมและจริยศาสตร์” นั่นคือสาขาปรัชญา ที่เน้น “ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง” (moderate postmodern philosophy) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่สังคมไทยในระดับวิชาการ นักวิชาการทุกสาขาต้องได้พัฒนาความรู้และความเข้าใจในศาสตร์แต่ละสาขาวิชาให้ถึงขั้นปรัชญา และได้พัฒนาระบบความคิดวิเคราะห์ในเชิงปรัชญาที่เน้นคุณค่าจริยธรรมในการเป็นผู้ชี้นำสังคมด้วยหลักปรัชญาควบคู่จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นคุณธรรม จริยธรรม และสมานฉันท์สามัคคีในธรรมาภิบาล ตลอดจนมีใจอนุรักษ์ธรรมชาติและดำรงชีวิตอย่างมีศิลปะและหลักวิชาการ ในระหว่างการปาฐกถา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อ 16 มกราคม 2551 จึงได้รับการเชิญจากรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีขณะนั้น (2547-2551, 2551-2555)  มาเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและจริยศาสตร์ โดยสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  กระบวนการจัดตั้งหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และ เปิดรับนักศึกษาเมื่อ ปีการศึกษา 2/2551 เป็นปฐมบทของปรัชญาสวนสุนันทา

(มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเดิมมีเพียงการศึกษารายวิชาปรัชญา ในหมวดการศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การบริหารปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เท่านั้น)

This slideshow requires JavaScript.

 

ตำราประจำหลักสูตร

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ กำหนดตำราประจำหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานปรัชญา 10 วิชา ได้แก่

  1. ปรัชญาภาษาชาวบ้าน
  2. ศาสนศึกษา
  3. ตรรกวิทยาเบื้องต้น
  4. ปรัชญาและจริยศาสตร์เบื้องต้น
  5. ปรัชญาและจริยศาสตร์ โบราณ
  6. ปรัชญาและจริยศาสตร์ยุคกลาง
  7. ปรัชญาและจริยศาสตร์ยุคสมัยใหม่
  8. ปรัชญาและจริยศาสตร์ยุคปัจจุบัน
  9. อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร์
  10. ปรัชญาหลังนวยุค

ติดต่อซื้อได้ที่ Kirit’s ปรัชญาสวนสุนันทา

แนวทางสำคัญของการเรียนการสอนคือ การตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า หัวข้อที่สนใจจริงๆ คือเรื่องใด หรือจะพิจารณาหัวข้อที่ตั้งใจศึกษานั้นจากประเด็นใด หรือใช้เรื่องใดเป็นตัวตั้งกันแน่  ก่อนลงมือเขียนสภาพปัญหา ควรตอบตัวเองก่อนว่าหัวข้อที่เราสนใจจริงๆ ในเรื่องนี้คืออะไร

เงื่อนไขสำคัญคืออะไร มีองค์ความรู้ หลักปรัชญาอะไรที่เกี่ยวข้อง   อิทธิพลในทางประวัติศาสตร์มีอย่างไร  มีการทบทวนหรือย้อนแย้งอย่างไร  น้ำหนักในสังคมไทยเป็นอย่างไร

ความสัมพันธ์นี้มีใครสนับสนุน คัดค้าน แล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นจนแตกแยกกันหรือไม่ กระแสนวยุค (modern) และหลังนวยุค (postmodern) ต่างกันอย่างไร  ความแย้งย้อนเกิดจากความตั้งใจดีของผู้เชื่อถือหลักการนั้น แต่กลับส่งผลต่อเป้าหมายไปในทางตรงกันข้ามอย่างไร และสิ่งนี้ไม่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม มนุษยชาติได้เพราะอะไร และนำไปสู่การพัฒนาแนวทางหลังนวยุคสายกลาง (moderate postmodern) เพื่อเป้าหมายคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขแท้ตามความเป็นจริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s