Avicenna

ปรัชญากระบวนทรรศน์ยุคกลาง (Medieval Philosophy) จำแนกตามพื้นฐานความเชื่อเรื่อง “โลกหน้า” อันเป็นคำสอนทางศาสนาของศาสนาที่นับถือพระเจ้า และศาสนาที่เชื่อว่ามีเทวะ การแบ่งขอบเขตยุคจึงยุ่งยากในแต่ละศาสนา แต่หากพิจารณาเป็นกระบวนทรรศน์ก็แบ่งย่อยไปตามศาสนา

  1. กระบวนทรรศน์ยุคกลางของตะวันตก นับจากปี ค.ศ.529 ซึ่งศาสนาคริสต์ได้รับการยกเป็นศาสนาประจำอาณาจักรโรมัน และมีการห้ามนับถือศาสนาอื่น ทำให้อิทธิพลของศาสนาคริสต์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางกว่า 1,000 ปี
  2. กระบวนทรรศน์ยุคกลางในศาสนาอิสลามนับเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.622 ซึ่งเป็นปีที่ 1 แห่งฮิจเราะห์ศักราช
  3. กระบวนทรรศน์ยุคกลางในศาสนาพุทธ นับเริ่มตั้งแต่ปี ก.ค.ศ.543 ซึ่งเป็นปีที่ 1 แห่งพุทธศักราช

กฎหมายโรมันให้อิสระในการนับถือและเผยแผ่ศาสนา ลัทธิเพลโทว์ใหม่ (Neo-Platonism) เพื่อการประนีประนอมระหว่างปรัชญากับศาสนา World of Idea นำไปสู่ Idea of the Good ซึ่งก็คือ God นั่นเอง

นักปรัชญากระบวนทรรศน์ยุคกลางในศาสนาอื่น ได้แก่

  1. Philo of Alexandria (ก.ค.ศ.15-ค.ศ.50) ใช้ปรัชญาอธิบายพระเจ้าในศาสนายูดาห์ว่า God is absolutely transcendent และ his notion is even more abstract
  2. Plotinus (ค.ศ.205-270) ใช้ปรัชญาอธิบายศาสนา Zoroaster (Zarathustra
    ก.ค.ศ.1800-600) ผ่าน The One, the Intellect และ The Soul
  3. Avicenna (Ibn-Sina ค.ศ. 980-1037) ใช้แนวคิดการฟุ้งออก (emanation) จากพระเจ้าตามแนวคิด Neo-Platonism เพื่ออธิบายพระเจ้าและการสร้างในศาสนาอิสลามและ การแยกระหว่าง essense กับ existence ตามแนวคิด Aristotelianism
  4. Averroes (Ibn Rushd ค.ศ.1126-1198) ใช้แนวคิดของ Aristotle คัดค้านแนวคิดของ Avicenna และเสนอว่า individual existing substances are primary และ existence and essence are one เพื่ออธิบายพระเจ้าในศาสนาอิสลาม
  5. Avicebron (Solomon ibn Gabirol ค.ศ. 1022-1070) ใช้แนวคิด Neo-Platonism ในศาสนายูดาห์ เสนอว่า all created being are constituted of form and matter และ มี physical world กับ spiritual world

Avicenna หรือ อบูอะลี สีนา ชาวเปอร์เซียหรืออิหร่าน ในปัจจุบัน นามเต็มของท่านคือ “อบูอะลี หุซัยน์ บินอับดิลลาฮฺ บินหะซัน บินอะลี บินสีนา” ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا

ท่านได้รับฉายานามว่าเป็น “บิดาแห่งวงการแพทย์”

ในวัย 10 ขวบ ท่านสามารถจดจำคัมภีร์อัลกุรฺอานได้ทั้งเล่ม

ในวัน 16 ปี ท่านมีความช่ำชองเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุกครั้งที่ท่านประสบกับอุปสรรคปัญหาไม่เข้าใจในบทเรียนที่ตนศึกษาค้นคว้า

ท่านจะอาศัยมัสญิดเป็นสถานที่พักพิงใจและอาศัยการละหมาด ณ มัสญิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

เพื่อขอพรจากพระองค์ให้ทรงประทานความเข้าใจในบทเรียนเหล่านั้น

ในวัย 18 ปี ท่านเริ่มศึกษาค้นคว้าวิชาอภิปรัชญา (Metaphysics مابعدالطبیعه) ของปราชญ์ชาวกรีกที่ชื่อ “อริสโตเติล”

แต่ไม่ว่าท่านจะใช้ความพยายามหนักหนาสาหัสขนาดไหน ท่านก็ไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งท่านได้บันทึกไว้ว่า

“ข้าพเจ้าได้อ่านตำราวิชาอภิปรัชญา (Metaphysics) ของท่านอริสโตเติลซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง 40 ครั้ง จนกระทั่งสามารถจดจำถ้อยคำทุกประโยค แต่ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าก็ยังไม่เข้าใจในสารัตถะแก่นแท้ของมันและแล้ววันหนึ่งข้าพเจ้าได้เจอกับคนขายหนังสือในตลาดที่พยายามคะยั้นคะยอที่จะขายหนังสือราคาถูกเล่มหนึ่งให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันคือหนังสืออรรถาธิบายวิชาอภิปรัชญา (Metaphysics) ของท่านอริสโตเติล ที่เขียนโดย “อบูนัศรฺ ฟารอบีย์” และหลังจากอ่านจบทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจ ในความหมายทั้งหมดของท่านอริสโตเติล

นอกจากนี้ “อบูอะลี สีนา” ยังมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสำคัญต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น “หาดิษ วะ เกาะดีม” ความเก่าใหม่ของโลกใบนี้, การพิสูจน์การมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า, เตาฮีดหลักเอกานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า, “ญับรฺ วะ อิคติยารฺ” (การบังคับและการเลือกสรรเสรี),นบูวะฮฺ (ความเป็นศาสดา), มะอาดหรือกิยามะฮฺ (ปรโลก) ฯลฯ

ท่านได้เขียนและประพันธ์หนังสือทั้งหมดรวม 242 เล่ม และริสาละฮฺบทความทางวิชาการต่าง ๆ มากมาย

นอกจากนี้ ท่านยังมีหนังสือและตำราปรัชญามากกว่า 100 เล่ม

ในวัย 35 ปี ท่านอบูอะลี สีนา ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีคุณค่าในวิทยาการทางการแพทย์คือ “กอนูน” (กฎเกณฑ์) ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้กลายเป็นตำราอ้างอิงทางวิชาการแพทย์ที่ทั้งโลกอิสลามและโลกตะวันตก

โดยเฉพาะในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากมันในหลายศตวรรษที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปี 1650

หนังสือ “กอนูน” ถูกพิมพ์เป็นภาษาลาตินถึง 30 ครั้งด้วยกัน

นอกจากนี้ อบูอะลี สีนา ยังมีความเชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ (อิลมุนนุญูม) ดนตรี

และ “อุลูมเฏาะบีอีย์” วิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติในหลายแขนงสาขา เช่น แร่ธาตุ ขุนเขา แหล่งน้ำที่อยู่ใต้พื้นผิวโลก … เป็นต้น

ที่มา:

Risalah Qomi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s