ปรัชญาสกุลความคิด กีรติ บุญเจือ

 

Kirti Bunchua
Kirti Bunchua

ปรัชญาสกุลความคิดกีรติ บุญเจือ คิดอะไร?

Kirtian school of thought เป็นปรัชญาในสกุลความคิดที่ก่อตั้งจากศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิตสาขาปรัชญา ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้วางรากฐานการเรียนปรัชญาและได้กำหนดสกุลความคิดปรัชญาเพื่อเป็นสารัตถะในการเรียนการสอนปรัชญาของหลักสูตรฯ ทั้งนี้ ศาสราจารย์กีรติ บุญเจือ จบการศึกษาด้านเทววิทยา และ ด้านปรัชญา จากมหาวิทยาลัย Urbaniana ประเทศอิตาลี อดีตหัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติปรัชญา เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วได้มาเป็นคณบดีคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ประมวลหลักการปรัชญาในชื่อ ปรัชญากระบวนทรรศน์ (paradigm of thought) ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ได้ไปศึกษาต่อยอด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้ย้ายมาเป็นคณบดีคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจึงได้ตีพิมพ์บทความในปี 2004 เพื่อนำเสนอปรัชญาไทยในมุมมองปรัชญากระบวนทรรศน์

Bunchua, K. (2005).  Dynamic heritage of Thais through five paradigms. In Cultural traditions and contemporary challenges in Southeast Asia, ed. Sriwarakuel, W., Dy, M.B., Haryatmok, J. Chuan, N.T., Yiheang, C. Washington, DC: Council for research in values and philosophy. 267-73.

เมื่อได้มาเป็นประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในปี 2008 จึงได้ปรับปรุงความคิดให้ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง (moderate postmodern philosophy) และได้วิจัยจนได้หลักสัญชาตญาณ 4 จากแนวคิดของอริสโตเติลเพื่อพิจารณาการทำตามสัญชาตญาณเพื่อความสุขแท้ตามความเป็นจริง หลังจากทำการทดลองสอนและนำเสนอในวงวิชาการอย่างสม่ำเสมอ จนถึงต้นปี 2015 ก็ได้ร่วมกลุ่มกับอาจารย์ปรัชญาที่เป็นลูกศิษย์กำหนดสกุลความคิดกีรติ บุญเจือขึ้น โดยสร้างหลักอภิปรัชญา ญาณวิทยา เฉพาะกลุ่มขึ้น โดยมีหลักการสำคัญที่พิจารณาผ่านอันตวิทยา คือ อะไรคือปรัชญา

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ได้นิยามว่า

“ปรัชญาคือ วิชาว่าด้วยปัญญา

Philosophy is the knowledge about mind: its nature and activities for internal outcome and external outcome

การเรียนปรัชญาของสกุลความคิดนี้มีพื้นฐานบนปรัชญากระบวนทรรศน์ 5 (paradigm of thought, Kirti 2004) และหลักสัญชาตญาณ 4 (instinct of being, Kirti 2013) เพื่อจะสร้างเนื้อหาปรัชญาใหม่ และมีการเรียนที่ไม่ใช่เรียนเป็นเรื่องๆ แต่ต้องใช้ปัญญา คิดปัญหาและหาคำตอบปรัชญาใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s