สหวิทยาการ

kayasart

สหวิทยาการ คำนี้มีการใช้เพื่อแปลคำในภาษาอังกฤษหลายคำ แต่ความหมายและกระบวนคิดต่างกัน ควรเข้าใจให้ชัดเจน ได้แก่

Multidisciplinary study เป็นการเรียนหลายวิชา แต่ละวิชาก็เอาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาสอน ซึ่งเหมือนกับหลักสูตรต่างๆที่เราเรียนกันมา โดยในบางวิชาระดับปริญญาตรี จะมีบางวิชาอยู่นอกสาขา ก็เป็นความรู้รอบตัว เรียกว่าเรียนแบบ ขนมชั้น คือแต่ละชั้นแต่ละชั้นจะแยกกัน เพียงแต่ว่าคนที่ทานนั้น จะทานขนมชั้นแล้วก็เอาไปผสมกันเองในกระเพาะ

Transdisciplinary study เหมือนกับ ปาท่องโก๋: การเรียนแบบคู่ขนานกัน ไม่ใช่เรียนแบบจบๆไป แต่เป็นแบบคู่ขนานโดยมีความเกี่ยวข้องกันเช่น 1) เคมี-ชีวะ กับ2) ชีวะ-เคมี ซึ่งทั้ง 2คู่นี้จะไม่เหมือนกัน เพราะเป็นวิชาเดียวแต่มี 2อย่าง ซึ่งไม่เหมือนกับเรียน ฟิสิกส์กับเคมี 2 วิชา หรือเรียนวิทยาศาสตร์ ต้องเรียน 3วิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีวะ เรียนแบบแยกกัน ในที่สุดทางการแพทย์ ก็มีชีวะ-เคมี แต่ว่าทางเภสัช ก็เรียน เคมีกับชีวะ หมายความว่าเรียนเคมีเป็นหลัก แล้วก็เรียนชีวะในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับเคมี แต่ถ้าในทางการแพทย์ ก็ต้องเรียนชีวะเป็นหลัก แล้วก็เรียนเคมีในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ คือมีตัวเชื่อม แต่ตัวเชื่อมนี้เลือกเอาเฉพาะในส่วนที่จะเสริมกัน

Interdisciplinary study  เหมือน กระยาสารท ต้องใส่หลายอย่าง เช่น มีถั่ว มีงา ไม่ว่าจะใส่อะไรก็แล้วแต่ เมื่อนำไปลงกระทะด้วยกันแล้ว มันจะไม่เป็นกระยาสารท เพราะไม่จับกัน ต้องเติมน้ำตาลเข้าไป ซึ่งน้ำตาลก็จะแผ่ตัวไปหมด แล้วก็ทำให้เนื้อต่างๆเหล่านี้มาประสานกัน เมื่อออกมาเป็นกระยาสารทแล้ว แต่ถั่วก็ยังเป็นถั่วอยู่ รสถั่วก็ยังอยู่ งาก็ยังเป็นงาอยู่ ก็ยังมีรสงาอยู่ ข้าวพองก็ยังเป็นข้าวพองอยู่ แล้วก็ยังมีรสข้าวพองอยู่ สมมุติจะใส่อะไรเข้าไปอีกก็แล้วแต่ เช่น จะใส่มะม่วงหิมพานต์หรืออะไรก็ตาม แต่มันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นให้เห็นและยังคงรสชาติของสิ่งนั้นอยู่ แต่ทุกอันจะมีน้ำตาลเป็นตัวเชื่อมให้สัมพันธ์กัน เมื่อเคี้ยวแล้วเราก็ยังได้รสทุกอย่างที่มีอยู่รวมทั้งรสน้ำตาลด้วยซึ่งเป็นตัวเชื่อม ก็หมายความว่าเอาปรัชญาเข้าไป สิ่งที่เป็นตัวประสาน เหมือนกับเป็นน้ำตาลในกระยาสารท ในตัวของมนุษย์นี้ก็คือ “เป้าหมายของชีวิต” ที่มันทำให้องค์ประกอบต่างๆ มาประสานกันก็คือ เป้าหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s