ยุทธศาสตร์20ปีหลังรัฐธรรมนูญ59

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอปท (23)

ยุทธศาสตร์20ปีหลังรัฐธรรมนูญ59

            เราได้รัฐธรรมนูญแล้วเรียบร้อย เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ตลอดเวลา 70 ปีถึงปีนี้ และต่อๆไปคู่กับผืนแผ่นดินไทย ก็ไม่พ้นที่จะต้องถือเอาปรัชญาธรรมภิบาลของพระองค์ทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม จะได้ไม่รู้ลืมเลือน ด้องทำโครงการปฏิบัติเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง คือปฏิบัติไปปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้นๆเรื่อยไปด้วยการสร้างสรรค์ ปรับตัว ร่วมมือ และแสวงหา เพื่อค้ำประกันความกระตือรือร้นแห่งการปฏิบัติก็ต้องมีหน่วยประเมินผลด้วยตัวชี้วัด 6 ข้อแห่งธรรมาภิบาล คือ จริยธรรม นิติธรรม  ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของมวลชน และความคุ้มค่า

สุดท้ายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทุกคนมีความสุขกับการปฏิบัติจะได้ไม่เบื่อหน่ายในการทำดี ก็ต้องมีผู้รู้ช่วยอบรมให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ต้องอบ รม บ่ม เพาะ ปลูก ฝัง จนเป็นนิสัยและมีความสุข ผู้อบรมในเรื่องนี้มิใช่สักแต่มีงบประมาณก็ตั้งอัตรารับใครก็ได้เข้าประจำการ สักแต่เล่นละครตบตาแล้วรายงานสักแต่เป็นตัวอักษรให้วัดผลและเป็นหลักฐานว่าได้ทำตามเป้าหมายแล้ว ก็คงจะเป็นอีกฉากหนี่งแห่งการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำกันอย่างมโหฬารฉากหนึ่งฝากไว้ในประวัติศาสตร์เท่านั้น

กระผมได้รับฉันทานุมัติจากท่านอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เปิดหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร์มหาบัณฑิต (รับนักศึกษาจบปริญญาตรีจากทุกสาขามาสอนปรัชญาตั้งแต่ก.ไก่ข.ไข่จนทำวิจัยเนื้อหาปรัชญาธรรมาภิบาลได้) และหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (รับนักศึกษาปริญญาโทจากทุกสาขามาสอนปรัชญาตั้งแต่ก.ไก่ข.ไข่จนสามารถมองวิทยานิพนธ์ที่ทำในปริญญาโทของตนเองให้เป็นปรัชญาธรรมาภิบาลตามพระราชปณิธาน)

ว่างๆก็นั่งฝัน ไม่ใช่เพ้อฝัน ว่าอยากให้ชาติของเรามีใครสัก 10คนที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการวิจัยปรัชญาธรรมาภิบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ และช่วยกันเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้มีผู้จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตตามหลักสูตรนี้สัก 100 คนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆเปิดสอนและสร้างดุษฎีบัณทิตธรรมาภิบาลให้ได้สัก 1,000 คนที่สามารถเปิดสอนและสร้างปรัชญามหาบัณฑิตสัก 10,000 คนที่สามารถสอนวิชาปรัชญาธรรมาภิบาลอันจะถูกกำหนดให้เป็นวิชาบังคับอย่างน้อย 1 วิชาในทุกหลักสูตรปริญญาตรีทั่วราชอาณาจักรไทย เพื่อว่าผู้ผ่านหลักสูตรปริญญาตรีไม่ว่าหลักสูตรใดที่รัฐบาลไทยรับรอง จะสามารถอบรมประชาชนได้ทั่วประเทศไม่ว่าจะมีการจัดอบรมหลักสูตรใดในทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติและนานาชาติที่จัดบนผืนแผ่นดินไทย จะต้องให้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงอบรมเรื่องปรัชญาธรรมาภิบาล “… เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” สาธุ! สาธุ!! สาธุ!!!

ต้องเริ่มจากการสร้างวิทยากรเพื่อพร้อมอบรมทันทีที่ชาติต้องการ ใช่แล้ว! ใช่แล้ว!! ใช่แล้ว!!!

สนใจช่วยสืบสานฝันได้ที่ ศ.กีรติ บุญเจือ 0860455299 ไม่รับบริจาค รับแต่ความคิดเห็นและกำลังใจ ออกรายการวิทยุศึกษาทุกวันจันทร์แรกของเดือน ร่วมออกความเห็นได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s