ยุทธศาสตร์ 20 ปี

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอปท (22)

ยุทธศาสตร์ 20 ปี

ได้ยินด้วยความตื่นเต้นว่าจะมีการวางแผนการบริหารประเทศชาติระยะยาวถึง 20 ปี ก็อย่าลืมให้เป็นธรรมาภิบาลจริงๆครบวงจร อย่าให้เสียของและเสียเวลาอย่างที่แล้วๆมา แล้วจะให้ทำอย่างไรล่ะ ก็อยากให้ตั้งสติกันสักหน่อยว่า มองไกลแล้วให้ดูใกล้บ้าง ก็เรากำลังเฉลิมฉลอง 70 ปีการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราใช่ไหมล่ะ ซึ่งประชาชนคนไทยผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านพร้อมใจกันสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดีอยู่แล้ว เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระองค์และเชิดชูพระบารมีของพระองค์ ก็คงจะไม่มีอะไรดีเท่าหวนกลับไปสำรวจดูพระปณิธานที่ทรงประทานไว้เมื่อประทับบนบัลลังก์เป็นพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวแห่งรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ได้ประทานพิมพ์น้ำเงินกำกับลงมาเป็นระยะๆด้วยพระดำรัสต่างๆไม่ขาดสาย ทั้งยังได้ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างอย่างครบถ้วนกระบวนการ ก็หมายความว่าพระองค์ได้ประทานการบริหารเชิงธรรมาภิบาลด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างครบถ้วน คือ พิมพ์เขียว (โครงการหรือโรดแมพ) พิมพ์น้ำเงิน (การอบรมเป็นช่วงๆไม่ขาดสาย) และปฏิบัติจนเป็นโครงการหลวงในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ต่ำกว่า 4,000 โครงการซึ่งส่วนมากร่วงโรยไปกับกาลเวลา

ปีนี้เป็นปีมหามงคลครบ 70 ปีทรงครองราชย์ เอาฤกษ์ด้วยการปัดฝุ่นโครงการพระราชดำริที่ยังเป็นที่ต้องการอยู่ ก็น่าจะมีความหมายและเป็นมงคลแก่ผู้คิดชอบดำริชอบ จะคิดโครงการใหม่เพื่อเสริมความต้องการใหม่ๆก็ชอบธรรมอยู่ ประเด็นสำคัญไม่อยู่ที่ปรับโครงการเก่าหรือสร้างโครงการใหม่ และไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนโครงการที่จะทำ ประเด็นสำคัญจริงๆอยู่ที่ว่าได้ตอบสนองพระราชปรัชญาธรรมาภิบาลให้ครบ 3 องค์ประกอบให้ได้ คือ 1.มีพิมพ์เขียว(กำหนดโครงการให้ชัดเจนและพร้อมปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอเมื่อพบว่ายังไม่ดีพอ โดยมีโครงการตามพระราชดำรินำร่อง) 2.มีพิมพ์น้ำเงินกำกับครบทุกด้านของราชธรรมาภิบาล อันได้แก่นิติธรรม คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมอารยธรรม และจรรยาบรรณธรรม โดยจัดให้มีวิทยากรอบรมสม่ำเสมอเป็นระยะๆไม่เบื่อหน่ายและแหนงหน่าย ทั้งนี้โดยอ้างและอ้างอิงพระดำรัสในโอกาสต่างๆเป็นหลักและแนวทางอบรม 3. มีการปฏิบัติจริงและติดตามผลตามเกณฑ์วัดมาตรฐานสากล 6 ข้อซึ่ง ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เคยประกาศรับรองไว้ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า (Rule of Law, Morality, Accountability, Participation, Responsibility, Cost-effectiveness)

โดยอาศัยราชปรัชญาธรรมาภิบาลเป็นกรอบแห่งยุทธศาสตร์ ก็รับรองได้ว่ายุทธศาสตร์ 20 ปีคราวนี้จะไม่เป็นไฟไหม้ฟางหายไปกับกาลเวลา ดังเช่นโครงการดีๆมากมายในอดีต ที่ต้องใช้งบประมาณไปแล้วมากมายมหาศาล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s