ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อปท. (15) สังคมธรรมาภิบาล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอปท. (15)

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ

สังคมธรรมาภิบาล

รู้สึกซาบซึ้งใจมากที่เมื่อวันที่5พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ท่านนายกรัฐมนตรีของเราได้ประกาศนโยบายธรรมาภิบาลครบวงจรเสียทีว่า เราจะแก้ปัญหาความทุจริตด้วยการปราบปรามด้วยกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่พอแล้ว เราจะต้องทำ 3 อย่างไปพร้อมๆกัน คือ ป้องกัน ปราบปรามและสร้างจิตสำนึกด้วยการอบรม ครับใช่แล้วครับ สร้างจิตสำนึกนั้นจะสอนและออกประกาศนียบัตรให้เท่านั้นก็ยังไม่พอด้วยเพราะโสเครติส เพลโทว์และแอเริสทาทเถิลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Virtue is unteachable คุณธรรมนั้นสอนกันไม่ได้ คือไม่พอนั่นเอง แต่ต้องอบรม(educate)กันอย่างไม่หยุดหย่อน หยุดเมื่อไรคืนตัวกลับคืนสภาพเดิมเมื่อนั้น ขอให้เริ่มโครงการอบรมกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันจริงจังและต่อเนื่องกันเสียทีเถอะครับ

ต้องอบรมอะไรกันบ้างน่ะหรือครับ เพื่อให้ครบถ้วนตามกระบวนการของธรรมาภิบาล ก็ต้องอบรมให้ครบทั้ง 5 ด้านครับ คือ 1.ด้านกฎหมาย ต้องอบรมให้ผู้ออกกฎหมายตระหนักในหน้าที่ว่าต้องออกกฎหมายตามปรัชญาพอเพียงคือไม่ขาดที่จะปกป้องคนดีจากการเอาเปรียบจากคนฉวยโอกาส และไม่เกินจนประชาชนรู้สึกว่าไม่ต้องมีก็ได้ มีบทลงโทษที่หนักพอให้หลาบจำและนานพอให้ได้รับการอบรมบ่มนิสัย มีการตรวจจับผู้ละเมิดอย่างทั่วถึง มีระบบการสืบสวนสอบสวนที่เชื่อถือได้ มีการวินิจฉัยว่ามีผิดและกำหนดโทษอย่างยุติธรรมคือยุติการโต้แย้งได้ ในอีกด้านหนึ่งก็มีกลวิธีอบรมประชาชนให้รักและหวงแหนกฎหมายที่จำเป็นต้องมีเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบและสร้างสรรค์ 2.ด้านจริยธรรม ต้องมีนักปรัชญาอบรมด้วยเหตุผลให้ต่อมคุณธรรมแตก คือมีความสุขกับการได้ทำดีมากกว่าที่กฎหมายบังคับ 3.ด้านศีลธรรม อันเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาในแต่ละศาสนา ก็ต้องจัดให้มีผู้สอนศาสนาตามเจตนาของศาสดาจริงๆและไม่ต่อต้านกฎหมายบ้านเมือง 4.ด้านอารยธรรม ให้มีการวิจัยให้ชัดเจนว่าในวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรม มีอะไรบ้างที่ขึ้นทะเบียนเป็นอารยธรรมแห่งชาติได้ จัดให้มีการอบรมให้รักและหวงแหนอารยธรรมไทยอันเป็นสมบัติร่วมของพลเมืองไทยทุกคนไม่ว่าจะถือสัญชาติใด อยู่ภาคส่วนใดของประเทศ หรือมีรกรากมาจากแห่งหนตำบลใดในโลกก็ตาม เรามีสมบัติแห่งชาติร่วมกันที่จะต้องรัก หวงแหน และพัฒนาต่อไปเพื่อส่งต่อเป็นมรดกถึงลูกหลาน 5.จรรยาบรรณ อันเป็นจุดเด่นและจุดขายของแต่ละองค์การ โดยเลือกเฟ้นมาจากกฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม และอารยธรรมแห่งชาติ ไม่ควรมีมากกว่า10ข้อ แต่ทุกข้อจะต้องเป็นเครื่องหมายแห่งความภูมิใจของสมาชิกทุกคนขององค์กรที่จะอ้างอวดบุคคลภายนอกองค์กรได้ ทุกคนจึงเต็มใจปฏิบัติและดูแลหวงแหนไม่ยอมให้ใครละเมิดอย่างลอยนวล ใครบกพร่องด้านใดก็ควรส่งตัวไปรับการบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น

ต้องอบรมกันอย่างจริงจัง แบบนี้เท่านั้นจึงจะได้ผลตามปณิธานครับผม!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s