ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วารสารอปท. ตอนที่ 10

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อปท(10) 

กีรติ บุญเจือ

ราชปรัชญาเป็นปรัชญาไทยทันสมัยระดับโลก

เมื่อวันที่ 3 มิถุนยน พ.ศ.2558 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ปฐมรัตนสหวิทยบัณฑิต ได้เสด็จไปเป็นประธานประชุมสหวิชาการนานาชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณศูนย์ประชุมเมืองทองธานี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเครือข่ายสหวิทยาการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไว้ในพระราชูปภัมภ์ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระปรีชาสามารถของพระองค์สะท้อนถึงความเป็นสหวิทยบัณฑิต โดยมีโครงการจัดการตั้งสถาบันสหวิทยาการต่อไป กระผมเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรคนหนึ่งของโครงการนี้ และได้เสนอ Keynote Speech ในงานนี้ โดยเสนอให้ใช้ปรัชญาเป็นกาวประสานเนื้อหาจากหลายวิชาให้มีเป้าหมายเดียวกัน คือความสุขของมหาประชาชนชาวสยามและชนทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก ปรัชญาที่กระผมหมายถึงในที่นี้ไม่ใช่ปรัชญาอะไรก็ได้ แต่จะต้องเป็นปรัชญาที่ทันสมัยที่สุดและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงสุดซึ่งกระผมหมายรวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย เพราะกระผมได้พิสูจน์มานักหนาแล้วว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนั้นทันสมัยที่สุดและเข้ากันได้อย่างดีกับทุกปรัชญาที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ไปในทิศทางเดียวกันและเสริมกันได้เป็นอย่างดีที่สุด เมื่อเอามาเสริมด้วยบทบาทเป็นกาวประสานในโครงการสหวิทยาการของสมเด็จพระเทพฯได้อย่างชัดเจนเช่นนี้ ต่อไปนี้กระผมก็จะขอเสนอรวมกันไปในนามของราชปรัชญาไทยเสียเลยก็แล้วกันโดยกระผมขอปวารณาตัวรับใช้เป็นข้ารองพระบาทด้วยการวิจัย ค้นคว้าหาความเข้าใจ และนำออกประชาสัมพันธ์อย่างสุดความรู้ความสามารถ และขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมทีมงานกับกระผม เพื่อมีส่วนร่วมบ้างสักเล็กน้อยในการพัฒนามหาประชาชนชาวสยามให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นตามพระราชประสงค์

งานสหวิทยาการนั้นเสนอได้หลายวิธี แล้วแต่จะตั้งชื่อให้เหมาะสม  ชื่อนั้นไม่สำคัญ สำคัญจริงๆอยู่ที่วิธีผสมผสานเนื้อหาจากหลากวิชา เหมือนทำขนมซึ่งอาจจะออกมาเป็นขนมชั้นถ้าหลายวิชานั้นต่างวิชาต่างก็มีผู้สอนเป็นอิสระต่อกัน ผู้เรียนก็ได้ความรู้แยกกันอย่างกินขนมทีละชั้น หรือออกมาเป็นปาท่องโก๋ คือรู้ว่าเชื่อมต่อกันตรงไหนเท่านั้น นอกจากนั้นก็ตัวใครตัวมัน หรือออกมาเป็นกระยาสารท คือยังเห็นถั่ว เห็นงา เห็นข้าวพอง และมีน้ำตาลเชื่อมโยงอย่างมีรสชาติ ในเรื่องของสหวิทยาการนั้น หากได้แทรกปรัชญาเข้าไปช่วยชี้แนะว่าเรื่องที่ศึกษานั้นจะไปปรับอย่างไรให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามราชปณิธานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะเข้าข่ายของราชปรัชญาอย่างสมบูรณ์แบบ และถ้าหากเป็นกรณีที่ได้ความรู้แต่ส่อว่าจะมีผลทางลบต่อการพัฒนาไปสู่ความสุขก็จะได้ช่วยกันคิดหาทางออกอย่างไรให้วิกฤติเป็นโอกาสเสีย ก็จะไม่มีอะไรเสียหายจริงๆเกิดขึ้นให้เห็นจนต้องมาคิดหาทางแก้กันต่อภายหลัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s