Zwingly, Ulrich Huldeich

zwingli

Zwingly, Ulrich Huldeich อูลริก  ซวีงลิ

ผู้แต่ง : กันต์สินี  สมิตพันธ์

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

อูลริก  ซวีงลิ(Ulrich HuldeichZwingly 1484-1531) เกิดที่ตำบลวีลด์เฮาส์ (Wildhaus) ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของอารามแซงต์กัล(Saint Gall)  ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากลุงซึ่งเป็นบาทหลวง  เข้าศึกษามนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยบาเซล,  เบิร์น, เวียนนา  และกลับมาได้ปริญญาโททางมนุษยศาสตร์ที่บาเซลในปี ค.ศ.1506 เรียนเทววิทยาจากวิทเทนบัก  (Wyttenbach) บวชเป็นบาทหลวงและได้เป็นเจ้าอาวาสแห่งกลาโรนา (Glarona) อยู่ 10 ปี  สนใจการรวมตัวตั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์  จึงสมัครเป็นอนุศาสกในกองทหารรับจ้างสวิสร่วมรบในอิตาลี  สนใจและติดต่อกับอิแรสเมิส(Erasmus)  ค.ศ.1519 เริ่มเทศน์เสนอความคิดปฏิรูปศาสนาและการเมือง  โดยใช้พระคัมภีร์และวรรณกรรมของปิตาจารย์รุ่นแรกเป็นบันทัดฐาน สนับสนุนงานปฏิรูปศาสนาของอาจารย์ลูเธอร์

ค.ศ.1522 ประกาศแยกตัวจากศาสนจักรคาทอลิกเพื่อตั้งลัทธิใหม่  ค.ศ.1523 เผยแพร่หนังสือแถลงการณ์ปฏิรูปศาสนา ซึ่งเจ้านครแห่งซูริกยึดถือเป็นหลัก  ประเด็นที่สำคัญคือ  1)ถือคัมภีร์เป็นหลักคำสอน  2)ใช้ภาษาเยอรมันในพิธีกรรม  3)ยกเลิกการบังคับถือโสด  ซวีงลิเข้าพิธีสมรสในปี ค.ศ.1524  ต่อจากนั้นก็เขียนหนังสือและเทศน์เสนอเทววิทยาตามทรรศนะของตน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้รับอิทธิลจากอิแรสเมิส,  ออเกิสทีน,  อไควเนิส  และอักเคิม

ค.ศ.1529 สัมมนากับลูเธอร์ที่มาร์บวร์ก (Marburg Conference)  มีบางเรื่องที่เห็นไม่ตรงกับลูเธอร์  เกิดปัญหาขัดแย้งอย่างหนักระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนซวีงลิกับกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อซวีงลิ  จนเกิดการสู้รบกัน  ซวีงลิถึงแก่มรณกรรมลงในสนามรบและฝ่ายสนับสนุนซวีงลิพ่ายแพ้ยับเยิน  การปฏิรูปศาสนาใน สวิตเซอร์แลนด์จึงชะงักลงชั่วคราวจนกว่าแคลวินจะรื้อฟื้นอุดมคติของซวีงลิขึ้นมาใหม่

หัวข้อคำสอนของซวีงลิที่แตกต่างจากคำสอนของลูเธอร์ที่สำคัญได้แก่

1)    พยายามควบคุมการเมืองการปกครองเสียเอง  แทนที่จะปล่อยให้เป็นความสมัครใจของผู้ปกครองตามแบบของลูเธอร์

2)    ความรู้นำไปสู่ศรัทธา  ซวีงลิเชื่อว่านักปราชญ์ทั้งหลายที่สอนความจริงและประพฤติตนตามมโนธรรมของตน  ย่อมอยู่ในทางแห่งความรอด

3)    พยายามอธิบายเรื่องลึกลับว่าเป็นสัญลักษณ์  และพยายามอธิบายพระคัมภีร์ด้วยเหตุผล  เช่นอธิบายศีลมหาสนิทว่าเป็นเพียงการระลึกถึงพระเยซู

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s