value’s quality

value’s quality คุณภาพของคุณค่า

ผู้แต่ง : ปราโมทย์  หม่อมศิลา

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

นักปรัชญายุคใหม่จำนวนหนึ่ง วางตัวเป็นกลางกับศรัทธาทางศาสนา มุ่งแสวงหามาตรการให้มนุษย์รวมกันได้อย่างดีที่สุดในสังคม แบ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการความประพฤติออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายปรนัยนิยมและฝ่ายอัตนัยนิยม

ฝ่ายปรนัยนิยมพยายามหามาตรการที่ไม่สืบเนื่องมาจากศาสนา แต่อาจจะเอาไปใช้กับศาสนาใดก็ได้ เพื่อจะเป็นมาตรการถือร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใดและนับถือศาสนาใด จึงต้องหามาตรการที่มีพื้นฐานมาจากปรัชญา ไม่ใช่มาจากวิวรณ์ของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ฝ่ายนี้มีความคิดเห็นต่างกันอยู่ 4 แนว โดยมีคานท์ เบนเธิม มิลล์ และนีทเช เป็นตัวแทน

ฝ่ายอัตนัยนิยมพยายามหาหลักฐานมาชี้แจงให้เห็นว่า มาตรการความประพฤติมิได้มีจริง ๆ แต่เกิดมีขึ้นมาด้วยสาเหตุบางประการซึ่งเราอาจจะสืบรู้ได้ เพราะฉะนั้นไม่ควรจะยึดถือหลักการจนเกินไป ให้วางมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วแก้ไขปรับปรุงเรื่อยไปตามความต้องการของเหตุการณ์ฝ่ายนี้มีแนวบุกเบิกใหม่อยู่มาก จึงนับวันแต่จะมีตัวแทนความคิดมากขึ้นทุกที ที่สำคัญได้แก่ เวสเทอร์มาร์ค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s