Teilhard on evolution

Teilhard  on  evolution  เตยารด์  กับวิวัฒนาการ

ผู้แต่ง : กันตสินี  สมิตพันธ์

ผู้ปรับแก้ : กีรติ  บุญเจือ

จากการผสมผสานวิทยาศาสตร์  ปรัชญา  และศาสนา  เตยารด์ เดอชาร์แดง (Teilhardde Chardin)ได้โลกทรรศน์ว่า  เอกภพมีวิวัฒนาการมาตามลำดับขั้น  ดังต่อไปนี้  คือ

  1. Alpha  Point (จุดอัลฟ่า)  มีแต่พระเจ้าเท่านั้น  พระองค์ทรงมีแผนการสร้างเอกภาพในพระมนัสของพระองค์
  2. Barysphere(ระยะหมอกเพลิง)  แผนการกลายเป็นจริงขึ้นมา  โดยมีหมอกเพลิงกระจายฟุ้ในห้วงอวกาศ
  3. Lithosphere  (ระยะหิน)  หมอกเพลิงวิวัฒน์เรื่องมาตามลำดับ  จนกระทั่งส่วนหนึ่งกลายเป็นโลกมีเปลือกแข็งห่อหุ้ม
  4. Hydrosphere (ระยะน้ำ)  โลกเย็นลงจนไอน้ำกลั่นตัวลงเป็นน้ำตกลงมาจากบรรยากาศและขังรวมกันตามแอ่งต่างๆ  บนผิวโลก
  5. Biosphere  (ระยะชีวิต)  ผิวโลกเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเหมาะสมที่จะให้มีชีวิตเกิดขึ้นได้  ชีวิตจะรีบเกิดทันทีและเจริญแพร่หลายอย่างรวดเร็ว
  6. Noosphere (ระยะมนัส)  ชีวิตจะดิ้นรนก้าวหน้าในความสามารถมากขึ้นๆ จนในที่สุดมีสติปัญญาสามารถขบคิดได้  ตรึกตรองได้
  7. Christosphere (ระยะพระคริสต์)  ประมาณ  ก.ค.ศ.  4  พระวจนะอวตารเกิดเป็นมนุษย์  คือ  พระคริสต์  เพื่อนำชีวิตพระเจ้ามาแทรกในโลกและเอกภพ  ทำให้เอกภพทั้งหมดมีคุณค่าสูงส่ง
  8. Omega Point  (จุดโอเมก้า)  เป็นสภาพในอันตวาระ  (eschatology)  เมื่อสังคมมนุษย์เต็มเปี่ยมด้วยชีวิตพระเจ้าในชีวิตหน้า  หลังการพิพากษาสุดท้าย  (last  judgement)
Teilhardde Chardin  รผสมผสานวิทยาศาสตร์  ปรัชญา  และศาสนา เพื่ออธิบายวิวัฒนาการของโลก

2 thoughts on “Teilhard on evolution

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s