substation complex and goodness

share

substation  complex  and  goodness  ปมทดแทนกับการทำดี

ผู้แต่ง : รวิช  ตาแก้ว

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

ผู้มีปมทดแทน เมื่อถูกข่มเหงน้ำใจจากผู้ใหญ่หรือผู้มีพลังเหนือกว่า  จะไม่กล้าสู้หรือตอบโต้  แต่จะเก็บเอาไว้ในใจแล้วข่มเหงผู้น้อยหรือผู้ที่มีพลังน้อยกว่าเป็นการทดแทน

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับแก้ปมนี้ก็คือ  พยายามสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวให้อบอุ่น  ทั้งนี้โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจเสียสละจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว  ซึ่งจะต้องเข้าใจและเห็นคุณค่าของความอบอุ่นใจในครอบครัว

ครอบครัวใดมีความอบอุ่น  สมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้นจะมีความสุข  และจะไม่มีความต้องการที่จะทดแทนไม่ว่าจะถูกข่มเหงน้ำใจจากใครก็ตาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s