second paradigm of Bible

second paradigm of Bible กระบวนทรรศน์ที่ 2 ของไบเบิล

ผู้แต่ง : กันต์สินี  สมิตพันธ์

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

หนังสือเล่มแรกที่บันทึกวิจารณญาณของชาวยิว ได้แก่ คัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) ซึ่งชาวยิวเรียกว่าคัมภีร์ตานัค (Tanak) คัมภีร์นี้แสดงให้เห็นปัญหาของชาวยิวโบราณว่า ชาติยิวซึ่งเป็นชาติเล็กในท่ามกลางมหาอำนาจจะอยู่รอดได้อย่างไร คำตอบก็คือ โดยมั่นใจในพระสัญญาของพระยาห์เวห์ โดยที่ทางฝ่ายชาวยิวเองจะต้องซื่อสัตย์ต่อพระองค์ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s