schooling and goodness

schooling  and  goodness  บรรยากาศศึกษากับการทำดี

ผู้แต่ง : เอนก  สุวรรณบัณฑิต

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

บรรยากาศมีอิทธิพลต่อความประพฤติของนักเรียนแบบเดียวกับเพื่อนบ้าน  เพราะในโรงเรียนมีเพื่อนนักเรียนและครู  ซึ่งต้องติดต่อสัมพันธ์และได้เห็นตัวอย่างความประพฤติของกันและกันแบบเดียวกันกับเพื่อนบ้าน

แต่โรงเรียนยังมีอิทธิพลมากกว่าเพื่อนบ้าน  เพราะโรงเรียนให้การศึกษาแก่นักเรียนโดยตรง โรงเรียนบังคับให้นักเรียนต้องรู้วิชาการที่สอน  ไม่ว่านักเรียนจะชอบหรือไม่  ไม่ว่านักเรียนจะเห็นด้วยหรือไม่

ปรัชญาและนโยบายของโรงเรียนจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจในด้านจริยะของนักเรียนเองอย่างมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s