reality

reality ความเป็นจริง

ผู้แต่ง : ศุภชัย  ศรีศิริรุ่ง

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

“อภิปรัชญาได้ท้าทายสติปัญญาของผู้สนใจคิดเรื่อยมา และยังคงท้าทายการแสวงหาของผู้สนใจต่อไปอย่างไม่จบสิ้น จึงควรรับรู้ความเข้าใจของกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน”

อภิปรัชญาศึกษาปัญหาเรื่องความเป็นจริงคืออะไร ซึ่งมีผู้เสนอคำตอบไว้อย่างแตกต่างหลากหลาย นับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน แต่ละลัทธิก็ว่าของตัวเองจริง แต่ในฐานะที่อภิปรัชญาเป็นปรัชญาบริสุทธิ์ ความคิดที่ว่า ความเป็นจริงคืออะไร จึงเป็นความเชื่อด้วย คือ เชื่อโดยไม่มีการพิสูจน์ จะพิสูจน์ก็ไม่ได้เพราะเป็นความเชื่อแรกในจิตใจของนักปรัชญา เรียกว่าเป็น ปฐมบท (assumption) ใครคิดว่าอะไรมีอยู่จริง สิ่งนั้นก็คือความเป็นจริงของผู้นั้น และใช้เป็นข้ออ้างสำหรับพิสูจน์เรื่องอื่น ๆ ต่อไป อภิปรัชญาจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเชื่อ เมื่อใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยาแล้วก็จะพาความเชื่อไปได้ทุกเรื่องที่อยากจะเชื่อ เป็นระบบเครือข่ายที่น่าเชื่อของแต่ละลัทธิ ทำให้มีเครือข่ายมากมายแข่งขันกัน เมื่อพิสูจน์อภิปรัชญาไม่ได้ จึงไม่สามารถรู้ได้ว่าเครือข่ายใดจะเป็นจริงกันแน่ จนบางคนสงสัยว่าอภิปรัชญาที่คิด ๆ กันอยู่อาจผิดหมดก็ได้ จึงควรรับรู้ความเข้าใจของกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมกันและกันให้เข้าใจและเข้าถึงความเป็นจริงได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ แทนที่จะยึดมั่นแต่ในอภิปรัชญาของลัทธิตนโดยฝ่ายเดียวเพราะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะผิดพลาดไม่เป็นจริงตามที่เราคิด/เชื่อก็ได้

ความเป็นจริงอาจจะเป็นความเป็นจริงในตัวของมันเอง บางคนเชื่อว่ามีอยู่และเราอาจรู้ได้ จึงพยายามค้นคว้าและขบคิดนำออกเสนอ แต่บางคนก็คิดว่าไม่มี เป็นแค่เรื่องเพ้อเจ้อของจินตนาการที่หลอกให้คิดเสียเวลา นักหลังนวยุคเชื่อว่ามีความเป็นจริง แต่เรารู้สภาพวัตถุวิสัยของสิ่งนั้นไม่ได้ เพราะการค้นคว้าทั้งหลายจะได้ความรู้ชนิดแสวงวัตถุ เราจึงไม่มีทางรู้ความเป็นจริง รู้แต่ภาพความเป็นจริงผ่านภาษา

นอกจากจะเป็นเครื่องมือสื่อสารความเป็นจริงแล้ว ภาษายังสร้างความเป็นจริงต่อไปได้อีกไม่รู้จบ ขึ้นกับการตีความของผู้รับสาร การเข้าใจภาษาจึงต้องรู้เกมการใช้ภาษาแต่ละเกมเพื่อจะตัดสินว่ามีความหมายอย่างไรกันแน่   ต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์หาความหมายของภาษาให้ครบถ้วนทุกกระบวนทรรศน์  ถ้ามีความหมายก็พยายามศึกษาและประเมินค่าต่อจนพบคุณค่าของความหมาย  คุณค่าของความหมายนั่นแหละ คือความเป็นจริงที่ควรสนใจ และที่ควรสนใจเพราะเป็นคุณค่าต่อชีวิต ที่ใช้สร้างรูปแบบชีวิตที่ดีให้มีความสุขแท้ตามความเป็นจริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s