question and answer in philosophy

socrates

question and answer in philosophy คำถามและคำตอบในปรัชญา

ผู้แต่ง : สุดารัตน์ น้อยแรม

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

ในความเป็นจริงแล้ว ปรัชญาอยู่กับตัวเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย อยู่ในตัวตนของเราเอง  ทุกคน ไม่ใช่อยู่ที่ผู้รู้หรือนักปราชญ์แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ว่าบุคคลนั้น ๆ จะเป็นใคร เพศใด อายุเท่าไร วุฒิภาวะใด บุคคลนั้นย่อมมีปัญหาปรัชญาอยู่กับตัวด้วยกันทั้งนั้น

“ปัญหาปรัชญา” เป็นทั้งคำถามและมีคำตอบของมันอยู่ในตัว คำถามยิ่งมากคำตอบยิ่งได้ เมื่อใดก็ตามถ้าคนเราหมดคำถาม เท่ากับเราหมดคำตอบ และเมื่อหมดคำตอบก็คงไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิต คุณภาพชีวิตของมนุษย์ก็คงหมดลงตามไปด้วย ปัญหาหรือคำถามช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคล สร้างสรรค์ เติมเต็มโลกทัศน์และความรู้ใหม่ ๆ ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

หลายคนมักจะมองว่า“ปัญหาปรัชญา” คืออะไร ? อยู่ที่ไหน ? เปรียบเสมือนคนที่มองไม่เห็นจมูกตนเอง (ถ้าไม่ส่องกระจก) ทั้ง ๆ ที่คำตอบก็อยู่กับตัว โดยเฉพาะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและช่างสงสัย เมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ย่อมต้องมีคำถามและต้องการคำตอบ เป็นของธรรมดา

นั่นเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์เจ้าปัญหาช่างสงสัย ไม่ว่าจะพบเห็นสถานการณ์เช่นไร ก็มักจะมีคำถามผุดขึ้นมาในสมองทันที โดยพยายามจะหาคำตอบที่เป็นไปได้และมีเหตุผลเพียงพอ    มาสนับสนุนความคิดของตน ยิ่งเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่มากเป็นสังคมยิ่งมีคำถามมากมายเกิดขึ้น ส่งเสริมให้มีปัญญาเกิดขึ้นมาจากการถามและการตอบ ซึ่งมาจากประสบการณ์ การกลั่นกรอง   การกล่อมเกลา ความเชื่อความศรัทธา ความเข้าใจของแต่ละคน หลากหลายคำตอบ จะช่วยให้เกิดความกระจ่างในคำถามมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งได้คำตอบที่พอใจเพราะมีเหตุและผลมากที่สุด

ดังจะเห็นได้ว่าปัญหานั้นก็คือ “ปัญญาจากสมองของมนุษย์” นั่นเอง คำถามผุดขึ้นในใจมากเท่าใด ปัญญาของมนุษย์ก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ความกระตือรือร้นในการแสวงหาคำตอบ ก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้มนุษย์เกิดปัญญา และปัญญาของมนุษย์ยังมีส่วนช่วยสร้างสรรค์ความสุนทรีย์ให้กับชีวิต ทำให้โลกสวยงาม พบกับความเป็นจริงที่สมบูรณ์ ช่วยเติมเต็มช่องว่างและสามารถเชื่อมโยงความรู้     ความเข้าใจ จากไม่รู้ให้เข้าใจได้ตรงกัน เสริมสร้างความเชื่อถือไว้วางใจต่อกันบนฐานของความมีเหตุผล มนุษย์ทุกวันนี้หากรู้จักใช้เหตุผลประกอบกับคุณธรรมในการตัดสินใจในการกระทำใด ๆ       ก็ตามด้วยการใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้รอบครอบ ก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s