philosophy specific answer of

philosophy  specific answer of คำตอบเฉพาะของปรัชญา

ผู้แต่ง : รวิช  ตาแก้ว

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

เมื่อศึกษาคำถามปรัชญาก็ย่อมมีหลายคำตอบที่เป็นไปได้ ทั้งนี้มิได้ยืนยันว่าวิชาปรัชญาของเราขณะนี้รู้คำตอบที่เป็นไปได้หมดสิ้นแล้ว แต่หมายความเพียงแต่ว่า เมื่อรู้ปัญหาแล้วก็จะพยายามพิจารณาคำตอบทุกคำตอบเท่าที่เราสามารถสืบเสาะหามาได้ พยายามเปรียบเทียบเพื่อศึกษาดูความแตกต่างกัน แล้วแยกเป็นพวกๆไว้เพื่อสะดวกในการเข้าใจต่อไป ถ้ายังมีคำตอบที่หลงเหลืออยู่ เราก็จะเพิ่มเติมต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นักศึกษาปรัชญาที่แท้จะต้องวางตัวเป็นกลาง มีใจอุเบกขา และให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย แม้ตัวเองจะชอบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก่อนแล้วก็ต้องเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวในขณะเรียนปรัชญา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความรู้ปรัชญาครบถ้วนเต็มที่เท่าที่จะทำได้ ถ้ามีใจลำเอียงหรือมีใจอคติเสียแล้ว จะทำให้ไม่ได้ผลครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของวิชาปรัชญา จะกลายเป็นการเรียนเพื่อลัทธิไปเสีย ซึ่งก็ดีไปอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่แนวทางของปรัชญาโลกาภิวัตน์

ตามปกติคนเราเมื่อเห็นปัญหาอะไรแล้ว ก็มักจะพอใจกับคำตอบเดียวที่เคยสั่งสอนกันมา กลายเป็นคำสอนที่ยึดมั่นถือมั่น ซึ่งพระพุทธเจ้าและพระเยซูทรงห้ามปรามมิให้ปฏิบัติ หากเราจะปฏิบัติตามแนวทางของปรัชญาโลกาภิวัตน์ เราจะไม่พอใจกับคำตอบเดียวที่เราได้รับครั้งแรก หรือที่เคยยึดถือสืบทอดกันมา แต่ก็มิใช่ว่าเราจะต้องปฏิเสธเสียเลยตั้งแต่แรก ทำเช่นนี้ก็ผิดอีก เราจะรับฟังไว้อย่างเคารพ ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่ให้มองต่อไปให้รอบตัวว่า ยังอาจจะมีคำตอบที่ 2 ได้อีกไหม คำตอบที่ 3 ที่ 4…. เล่ามีไหม ว่าอย่างไร มีเหตุผลอย่างไร เราจะพยายามเข้าถึงเหตุผลของทุกฝ่ายด้วยใจเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่ใช่ว่าฝ่ายใดเราชอบเราก็มองแต่แง่ดีๆ ส่วนฝ่ายที่เราไม่ชอบก็มองแต่แง่ร้ายๆ เช่นนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปรัชญาโลกาภิวัตน์ เช่นถ้าชาวมุสลิมมองพุทธศาสนาว่าไม่เห็นจะมีอะไร มีแต่รดน้ำมนต์ ใบ้หวย เรี่ยรายหลอกชาวบ้าน หรือชาวพุทธมองศาสนาอิสลามว่าไม่เห็นจะมีอะไร นอกจากเชื่องมงาย ห้ามกินหมู มีเมียได้ 4 คน เช่นนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปรัชญาโลกาภิวัตน์ นักปรัชญาโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดหรือไม่ก็ตาม จะต้องฝึกมองให้รอบตัวอย่างวางใจเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พิจารณาทั้งแง่ดีและแง่เสียของแต่ละฝ่ายอย่างไม่เข้าใครออกใคร นี่คือความหมายและวิธีปฏิบัติในการมองหาคำตอบที่เป็นไปได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s