peer group and goodness

peer group and goodness กลุ่มกิจกรรมกับการทำดี

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

กลุ่มกิจกรรมแต่ละกลุ่มมีอุดมคติเฉพาะประจำกลุ่ม ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มจะต้องมีอุดมคติของกลุ่มอยู่ก่อน หรือมิฉะนั้นก็ต้องปรับตัวให้มีอุดมคติเหมือนกลุ่ม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องการกลุ่มกิจกรรมเพื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในวัยเดียวกันและได้มีโอกาสระบายอุดมคติของตน

ผู้ใหญ่ส่วนมากจะมุ่งรวมกลุ่มกับผู้ที่มีผลประโยชน์ทางอาชีพร่วมกัน แต่เด็ก ๆ มักจะรวมกลุ่มกันเพื่อระบายความต้องการซึ่งไม่สามารถระบายกับผู้ใหญ่ได้ เช่น เล่นสิ่งที่ตนชอบ แสดงความเป็นมิตรและเสียสละเพื่อมิตรภาพปรากฏว่าถ้าปล่อยให้เด็กรวมกลุ่มกันโดยอัตโนมัติ พวกเขาก็มักจะชักชวนกันไปประพฤติผิดจึงมีผู้คิดตั้งกลุ่มกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อให้เด็กได้ระบายความต้องการของตนอย่างถูกต้องจะได้เตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมวัยรุ่นได้มาก อย่างเช่น องค์การลูกเสือโลก เป็นต้น แต่ผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องระวังไม่แทรกแซงก้าวก่ายหรือควบคุมเกินไป จนทำให้เด็กผิดหวัง เด็กจะพากันไปรวมกลุ่มตั้งแก๊งนอกรูปแบบขึ้นเสริมเพื่อตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของตน กิจกรรมในรูปแบบจะกลายเป็นเพียงฉากบังหน้าตบตาผู้ใหญ่เท่านั้น

กลุ่มกิจกรรมที่ถูกต้องจะต้องให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันรับผิดชอบอย่างมากที่สุด จะเกิดความผิดพลาดบ้างก็ต้องยอมและช่วยกันแก้ไข ผู้ใหญ่มีหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก้ไขข้อผิดพลาด ไม่ใช่ควบคุมเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจนผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีโอกาสเสนอความรู้ความสามารถ ถือว่าผิดจุดมุ่งหมายของกิจกรรมสำหรับเด็ก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s