Over simplification

Over simplification ครอบจักรวาล

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : ศ.กีรติ บุญเจือ

ครอบจักรวาล (Over simplification) เนื้อหาหลายเรื่องต้องแยกประเด็นสรุป จะสรุปกว้าง ๆ แบบครอบจักรวาลไม่ได้ เรื่องนี้นักปรัชญาอัสสมมาจารย์ถนัดนัก ฝ่ายแย้งใช้คำว่า “I distinguish” (ข้าพเจ้าขอแยกประเด็น) จนติดปาก ดังตัวอย่าง

–“ข้าพเจ้าว่าไบเบิลเชื่อถือไม่ได้ ที่เล่าว่า พระเจ้าเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นตัวอาดัม”
-“ท่านพูดแบบครอบครัวจักรวาล ข้าพเจ้าขอแยกประเด็น ถ้าไบเบิลพูดแบบวิชาการ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่าน แต่ถ้าไบเบิลพูดแบบสัญลักษณ์ ข้าพเจ้าขอค้าน แต่ทว่าไบเบิลไม่พูดแบบวิชาการ แต่พูดแบบสัญลักษณ์ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอปฏิเสธข้อสรุปของท่าน”

–“รัฐบาลไม่ควรตั้งงบประมาณบำรุงศาสนาอีกต่อไป ควรจะนำเงินจำนวนนั้นไปใช้ในทางส่งเสริมเศรษฐกิจดีกว่า”
– “ผมขอแยกประเด็น ถ้าเศรษฐกิจของชาติขึ้นอยู่กับการลงทุนเพียงอย่างเดียวผมเห็นด้วย แต่ถ้าเศรษฐกิจของชาติขึ้นอยู่กับศีลธรรมของประชาชนด้วยผมขอค้าน แต่ทว่าศาสนาช่วยบำรุงศีลธรรมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากำลังตำรวจมากนัก เพราะฉะนั้นผมเห็นว่ารัฐบาลควรตั้งงบประมาณบำรุงศาสนาต่อไป”

– “พลเมืองแห่งโลกเสรีเป็นผู้มีเสรีภาพด้วยกันทุกคน เพราะฉะนั้นใครจะอยากเปิดวิทยุให้ดังแค่ไหนก็ได้” นี่คือตัวอย่างการใช้ตรรกะวิบัติแบบครอบจักรวาล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s