Loyola, Ignatius of

ignatius

Loyola, Ignatius of อิกแนเชียสแห่งโลโยลา

ผู้แต่ง : กันต์สินี สมิตพันธ์
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

อิกแนเชียสแห่งโลโยลา(Ignatius of Loyola 1495-1556) มีความสำคัญมากเป็นพิเศษเพราะเป็นผู้ตั้งคณะเยสุอิต เป็นลูกขุนนางเกิดในปราสาทแห่งโลโยลาทางตอนเหนือของสเปนใกล้พรมแดนฝรั่งเศส เป็นลูกคนสุดท้องในจำนวน 13 คน รับราชการในกองทัพของจักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ในการรบกับฝรั่งเศสเพื่อป้องกันปัมเปลูนา(Pampeluna) ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาต้องเข้าโรงพยาบาล

บังเอิญได้อ่านประวัติพระเยซูและประวัตินักบุญ จึงคิดจะเป็นทหารของพระเยซู เข้าศึกษาแสวงหาวิถีชีวิตในอารามเบนีดิกทีนแห่งมอนต์แซร์ราโต สนใจวิธีบำเพ็ญภาวนาของการ์เชียแห่งชิสเนรอส จึงนำมาพัฒนาต่อไป จนได้วิธีการของตนเอง ให้ชื่อว่า การฝึกฝนจิตใจ(Spiritual Exercices)

ได้ตั้งคณะนักพรตเยสุอิตขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1534 และได้รับการอนุมัติจากสันตะปาปาพอลที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กันยายน ค.ศ.1541 เพื่อการปรับปรุงศาสนจักร เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงตนโดยวิธีการฝึกฝนจิตใจ ปรับปรุงภายในศาสนจักรด้วยการเทศน์และสอนให้ประชาชนมีความรู้เรื่องศาสนาอย่างเพียงพอ และปรับปรุงภายนอกศาสนจักรโดยการแก้ข้อเข้าใจผิด

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อิกแนเชียสเชื่อว่าต้องศึกษาให้ทันโลก ตัวท่านเองเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอัลคาลา ทั้ง ๆ ที่อายุมากแล้ว คณะเยสุอิตจึงสนใจการศึกษาระดับสูงเรื่อยมา ท่านได้ปรับปรุงนิพนธ์การฝึกฝนจิตวิญญาณเรื่อยมา จนพิมพ์เพื่อใช้เป็นทางการของคณะเป็นภาษาลาตินเมื่อปี ค.ศ.1548 ชื่อว่า การฝึกฝนจิตใจ

หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงคู่มือแนะแนวเท่านั้น ผู้ฝึกฝนหรือแนะนำการฝึกฝนจะต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือจริตของแต่ละบุคคล หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ภาค

ภาคแรกให้ข้อสังเกตทั่ว ๆ ไป

ภาคสองแนะนำให้ฝึกฝนจิตวิญญาณชั่วระยะ 4 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่หนึ่งให้ฝึกฝนจิตใจให้รู้ซึ้งถึงความเลวร้ายของบาปและผลของบาป สัปดาห์ที่สองฝึกฝนจิตใจให้ซาบซึ้งถึงเป้าหมายอันแท้จริงของชีวิตคริสตชน คือชีวิตพระเจ้า ลงท้ายด้วยการปักใจให้แน่วแน่ในวิถีชีวิตที่ควรเลือกดำเนินสัปดาห์ที่สามฝึกฝนจิตใจให้มั่นคงในวิถีชีวิตที่เลือกแล้ว โดยตรึกตรองให้เข้าใจความหมายของประวัติพระเยซู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับทนทรมานของพระองค์ สัปดาห์ที่สี่ฝึกฝนจิตใจให้มั่นคงในความตั้งใจต่อไป โดยคิดถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์ และชีวิตในสวรรค์ที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราแต่ละคนบรรลุถึง

ภาคสามเสนอข้อคิดคำนึงเพิ่มเติม

ภาคสี่แนะนำแนวทางปฏิบัติบางเรื่อง เช่น วิธีแก้คนที่กลัวพระเจ้าจนมีความกังวลใจ วิธีดูจิตใจคนว่ามีความรักต่อพระเจ้ามากน้อยเพียงไร วิธีดูว่าคำสอนใดเป็นของพระเยซูจริงหรือไม่ เป็นต้น

วิธีการฝึกฝนจิตใจได้รับรูปแบบมาจากการ์เชียก็จริงอยู่ แต่เนื้อหาคำสอนมีความคิดใหม่ ซึ่งจะเป็นแนวคำสอนของสังคายนาแห่งเตรนโต ซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานต่อมา และจะเป็นแนวทางปฏิรูปภายในของคริสตจักรคาทอลิกอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ข้อคิดดังกล่าวคือ

1) เน้นเสรีภาพการตัดสินใจของแต่ละคน กล่าวคือการตัดสินใจเสรี มีบทบาทสำคัญในการเชื่อคำสอนทางศาสนา ในการตัดสินใจเลือกวิถีชีวิต และในการปักจิตปักใจกับการเลือกของตน การฝึกฝนจิตใจของท่านจึงมุ่งเตรียมลู่ทางให้จิตใจมนุษย์ได้ใช้เสรีภาพตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตามทรรศนะของตน

2) การบรรลุฌานไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของชีวิตศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือนักบุญไม่จำเป็นต้องเข้าถึงฌาน ผู้ไม่ถึงฌานก็อาจจะมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญได้ ถ้าหากได้อุทิศตนเสียสละทำความดีอย่างไร้กิเลส ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ในโลกนี้เลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s