love, beneficient

love, beneficient ความรักที่เป็นกุศล

ผู้แต่ง : ศุภชัย ศรีศิริรุ่ง
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่ยังแก้ไม่ตก ในสังคมปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น เรื่องการเรียกร้องสิทธิ เรื่องความยุติธรรม/อยุติธรรม เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะหมดไปได้ ถ้ามนุษย์รู้จักพัฒนาความรักให้เกิดขึ้นในจิต แล้วใช้ความรักนั้นมาเป็นพื้นฐานของคุณธรรมในใจ ยกจิตใจให้สูงเหนือความยุติธรรมและความอยุติธรรม โดยเอาความรักเข้าแทนที่

เมื่อใช้ความรักแล้วก็หมดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ เรื่องความเสมอภาค เรื่องความเกลียดชัง ฯลฯ ซึ่งพระเยซูได้ทำตัวอย่างไว้แล้ว ด้วยการยอมตายโดยไม่เรียกร้องความยุติธรรมหรือหน้าที่ แต่ยอมเพราะรักเท่านั้น

สำหรับเรื่องความรักนั้น สามารถจำแนกได้เป็น ๒ ประเภทที่แตกต่างกันแบบตรงกันข้าม ขึ้นกับเจตจำนงในใจว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ได้แก่ ความรักที่เป็นกุศล เกิดจากจิตใจที่มีเมตตา มีไมตรีและมีความปรารถนาที่ดีต่อผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นนั้นประสบแต่สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์

ความรักที่เป็นอกุศล เจือด้วยกิเลสตัณหา ที่เรียกว่า ความเสน่หา ซึ่งเป็นความรักใคร่เยื่อใยเฉพาะบุคคลที่เจือด้วยความเห็นแก่ตัว มุ่งแต่จะเสพเสวยหาความสุขมาใส่ตน และปกป้องรักษาตัวตนไว้ โดยใช้ผู้อื่นเป็นเงื่อนไข ความรักที่เจือด้วยความเห็นแก่ตัว ทำให้จิตใจคับแคบมัวหมอง ตื่นเต้นเร่าร้อน ตรงข้ามกับความรักจากเมตตาที่เป็นความรักบริสุทธิ์ ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์ ร่วมโลก เป็นความรักกลาง ๆ อย่างเผื่อแผ่ ทำให้ใจเปิดกว้าง ผ่องใส เบิกบานและเกื้อกูลต่อทั้งตนเองและสังคม

ปัญหาต่าง ๆ จึงหมดไปได้ด้วยความรักที่มีพื้นฐานจากเมตตา มิใช่ความรักที่เจือด้วยตัณหาที่คิดแต่จะได้จะเอา เพราะเมื่อมีความรักที่ประกอบด้วยความเมตตา ไมตรี ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ตลอดจนสรรพสัตว์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย แล้วย่อมมีความพร้อมที่จะให้และแบ่งปันแก่ผู้อื่นต่อไปเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่คิดที่จะได้จะเอาอะไรกลับคืน

เมื่อมนุษย์พัฒนาความรักจนถึงขั้นสุดยอดเฉกเช่นเดียวกันกับพระเยซูและพระศาสดาทั้งหลาย คือมีความรักความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตและไม่มีประมาณแล้ว ก็จะมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ที่จะให้ และแบ่งปันแก่ทุก ๆ คนในทุก ๆ โอกาสได้อย่างไร้เงื่อนไขใด ๆ พร้อม ๆ ไปกับผลพลอยได้ คือความสุขที่เกิดจากการให้ด้วยจิตเมตตา โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ

ยิ่งให้มากยิ่งมีความสุขมาก และให้ได้ แม้กระทั่งสิทธิ และความยุติธรรม ที่มนุษย์ปุถุชนทั่วไปมุ่งแต่จะเรียกร้องและปกป้องเพื่อตนเอง ถ้าทุกคนพร้อมใจกันลูกความรักที่เป็นกุศลขึ้นในจิตใจแล้ว เชื่อได้ว่าปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่ยังไม่มีทางออกในสังคมปัจจุบัน ย่อมมลายหายไปได้โดยง่ายดาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s