Lombard, Peter

Lombard, Peter พีเถอร์ ลัมบาร์ด

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ลัมบาร์ดเป็นชาวอิตาลีเกิด ณ ตำบลลุเมลโลโน แคว้นล็อมบาร์เดีย ศึกษาในสำนักอาสนวิหารแห่งโบะโลเญอสำนักอาสนวิหารแห่งแรงส์ และสำนักอารามเซนต์วีกเทอร์ ณ กรุงปารีส เป็นอาจารย์สอนในสำนักอาสนวิหารแห่งปารีส ก่อนมรณภาพ 1 ปีได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสมณราชแห่งปารีส เขียนตำราคู่มือชื่อจตุบรรพแห่งทรรศนะ (ลต. Quatuor Libri Sententiarum = The Four Books of Sentences) ซึ่งนิยมใช้เป็นคู่มือศึกษาเทววิทยากันทั่วยุโรปจนสิ้นยุคกลาง มีผู้เขียนอรรถกถา (ลต. Commentarium = Commentary) และสังเขป (ลต. และ อก. Compenduim) มากมาย

ได้สมญาว่าเป็น “ครูแห่งทรรศนะ” (ลต.Magister Sententiarum = Master of the Sentences) ไม่มีความคิดเห็นของตนเองเป็นล่ำเป็นสัน นอกจากเรื่องพิธีกรรมดั้งเดิม(Sacraments) แต่เป็นครูผู้รอบรู้และมีความเห็นว่า การศึกษาปรัชญาที่ดีจะต้องมองจากหลายด้านและหาทางประนีประนอมกันจึงได้เก็บรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ ในปัญหาเดียวกันเทียบเคียงให้เห็นเป็นประเด็น ๆ ไป นักศึกษาจะได้ฝึกเปรียบเทียบกันเพื่อเก็บส่วนดีจากทุกทางมาสร้างทรรศนะของตนขึ้นมาเอง อไควเนิสและนักอัสสมาจารย์สำคัญ ๆ ได้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้มาก

ถือกันว่า ลัมบาร์ดเป็นผู้สรุปรวบยอดคำสอนเรื่องพิธีกรรมดั้งเดิมได้ชัดเจน และเป็นแบบแผนยึดถือกันเรื่อยมาในคริสตจักรคาทอลิก คือสอนว่าพิธีกรรมดั้งเดิมที่พะเยซูทรงกำหนดไว้ให้ปฏิบัติมี 7 พิธี คือ พิธีล้างบาป (Baptism) พิธีเสริมพลัง (Confirmation) พิธีสารภาพบาป (Confession) พิธีรับศีลมหาสนิท (Holy Communion) พิธีบวช (Order) พิธีแต่งงาน (Matrimony) และพิธีเจิมคนป่วย (Extreme Unction)

ลัมบาร์ดชี้แจงว่า สารัตถะของพิธีได้แก่ เครื่องหมายภายนอกอันหมายถึงผลเหนือธรรมชาติภายใน เช่น การล้างด้วยน้ำเป็นเครื่องหมายของการล้างมลทินและรับชีวิตพระเป็นเจ้า เครื่องหมายจะต้องประกอบด้วยการกระทำ คำอธิษฐานและความตั้งใจของผู้เกี่ยวข้องจึงจะเกิดผลเหนือธรรมชาติตามพระสัญญาของพระเยซู

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s