logical argument

logical argument การอ้างเหตุผลเชิงตรรกะ

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

เมื่อมนัสมีการตัดสิน 2 ครั้ง และใน 2 ครั้งนั้น มนัสเล็งเห็นว่ามีส่วนหนึ่งเหมือนกันจะดำเนินต่อไปทันที โดยเอาส่วนที่เหลือ ซึ่งไม่เหมือนกันเปรียบเทียบกันดูว่า จะเข้ากันได้หรือไม่ กลายเป็นการตัดสินใหม่เพิ่มอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ 3 จากของที่มีอยู่เดิม การตัดสินทั้ง 3 ครั้งรวมกันเป็นการอ้างเหตุผล (argument) 1 ครั้ง เช่น

ถ้ามนัสของเรามีการตัดสิน 1 ครั้ง ว่าคนกับมรรตัยเข้ากันได้ 2 ครั้ง ว่านายดำกับคนเข้ากันได้ มนัสจะเล็งเห็นทันที่ว่าในการตัดสินทั้ง 2 ครั้งนี้ “คน” รวมอยู่ในการตัดสินแต่ละครั้ง มนัสของเราจะเอาส่วนที่เหลือ คือ นายดำกับมรรตัยมาเปรียบเทียบกันและตัดสินเป็นครั้งที่ 3 ว่านายกับกับมรรตัยเข้ากันได้ด้วย การตัดสินทั้ง 3 ครั้ง รวมกันนี้แหละเรียกว่าการอ้างเหตุผล 1 ครั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s