laws of validity

laws of validity กฎของความสมเหตุสมผล

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

กฎของความสมเหตุสมผลรวบรวมได้ 5 ข้อ ตำราบางเล่มอาจจะบ่งไว้มากกว่านี้ แต่ที่เกินไปนั้น ก็ไม่พ้นขอบเขตของ 4 ข้อนี้ไปได้ เราจึงยึด 5 ข้อนี้ไว้เป็นหลักก็พอ คือ

1. ต้องมี 3 เทอม
2. เทอมกลางต้องกระจายอย่างน้อย 1 ครั้ง
3. เทอมที่กระจายในประโยคสรุป ต้องกระจายในประโยคอ้างด้วย
4. ประโยคอ้างจะปฏิเสธทั้งสองไม่ได้

อาจจะมีตำราอ้างกฎอื่น ๆ อีก เช่น “ถ้าประโยคอ้างเป็นประโยคยืนยันทั้ง 2 ประโยค ประโยคสรุปจะเป็นประโยคปฏิเสธไม่ได้” ของให้ลองหาตัวอย่างดู จะพบว่าไม่สามารถรอดพ้นกฎทั้ง 4 ของเราไปได้ จึงถือได้ว่าเป็นกฎฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s