language and network

language and network ภาษากับเครือข่าย

ผู้แต่ง : ศุภชัย ศรีศิริรุ่ง
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ลัค (lock) เสนอให้กำจัดส่วนของภาษาที่สื่อความหมายอย่างไม่มีความหมายหรือสื่อความหมายอย่างผิด ๆ ออกไปเสียก่อน เพราะเป็นอุปสรรคที่ร้ายกาจที่สุดและกำจัดยากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้เคยชินไม่ยอมรับผิดง่าย ๆ

“ภาษาที่เลื่อนลอยและไร้ความหมาย การใช้ภาษาอย่างผิด ๆ เหล่านี้ แอบตัวแฝงอยู่ในวิชาการอย่างลึกลับมานานแล้ว ยิ่งกว่านั้น คำที่ใช้ผิด ๆ โดยมีความหมายตื้น ๆ หรือไม่มีความหมายใดเลย กลับมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณายึดถือว่าเป็นความคิดสูงส่งลึกซึ้ง จนยากที่จะชี้ให้ผู้กล่าวและผู้ฟังเรื่องเหล่านี้ให้ยอมรับว่าอันที่จริงเป็นแต่เรื่องเหลวไหล และเป็นอุปสรรคต่อความรู้…แหล่งพักพิงของความหลงตัวเองและอวิชชา…”

แหล่งดังกล่าวที่ลัคต้องการกำจัดได้แก่ระบบความคิดทั้งหลายที่ไม่เริ่มต้นจากประสบการณ์ สำหรับลัคซึ่งมีศรัทธาในศาสนาคริสต์จึงคิดว่า ศาสนาและเทววิทยาสามารถปรับวิธีการให้เข้าเกณฑ์ประสบการณ์นิยมที่ตนเสนอได้อย่างไม่มีปัญหา

ฮิวม์ (Hume) ซึ่งไม่เชื่อในพระเจ้า จึงนับเอาความเชื่อทางศาสนาของลัคเข้าในแหล่งพักพิงอันควรกำจัดด้วย และวางมาตรการสำหรับคัดเนื้อหาของอภิปรัชญาและเทววิทยาออกไปจากวิชาการว่า

“ให้ถามตัวเองว่า เนื้อหานั้น ๆ มีการใช้เหตุผลคิดคำนวณออกมาเป็นปริมาณหรือจำนวนได้หรือไม่ ไม่ได้ใช่ไหมให้ถามต่อไปว่า มีการใช้เหตุผลทำการทดสอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและความมีอยู่หรือไม่ ไม่มีใช่ไหม ถ้าเช่นนั้นก็ให้โยนลงกองไฟเสียให้หมด เพราะมันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการเล่นลิ้นและการลวงทั้งสิ้น” ทั้งนี้เพื่อจะเหลือไว้เฉพาะภาษาที่มีความหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s