Judaism on goodness

Judaism on goodness ความดีของศาสนายูดาห์

ผู้แต่ง : กันต์สินี สมิตพันธ์
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ศาสนายูดาห์(Judaism) มาตรการความประพฤติดีอยู่ที่การปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระยาห์เวห์อย่างเคร่งครัดตามตัวอักษร ซึ่งรวบรวมเป็นข้อสังเขปได้ 10 ข้อ เรียกว่าบัญญัติ 10 ประการ (The Ten Commandments) รายละเอียดมีบันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิล (Bible) ส่วนมากอยู่ในตอนที่เรียกว่ากฎหมายของโมเสส (Mosaic laws) เช่นวันสับบาโต (วันเสาร์) ห้ามนำการงานใด ๆ ที่เป็นงานอาชีพ และให้ใช้ทั้งวันนั้นปฏิบัติศาสนกิจหรืออยู่เฉยเพื่อถวายเวลาแด่พระเจ้า

เหตุผลของจริยธรรมแบบนี้ก็คือ ชาวยิวเชื่ออภิปรัชญาว่า พระยาห์เวห์ เป็นผู้สร้างทุกสิ่งและทรงปกครองโลกด้วยอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราช พระองค์ไม่ทรงอยู่ใต้อำนาจของใคร พระองค์ทรงอยู่เหนือมาตรการและกฎเกณฑ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้น เมื่อพระองค์สั่งหรือห้ามอะไรแล้วต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดไว้ และเพื่อความปลอดภัยควรปฏิบัติให้เกินไว้ดีกว่าขาด เกณฑ์ความจริงและความดีมีตราไว้แล้วอย่างครบถ้วนในคัมภีร์ทานัค (Tanak) ซึ่งก็คือคัมภีร์เดียวกันกับคัมภีร์พันธ์สัญญาเดิมของชาวคริสต์

ที่กล่าวมานี้เป็นมาตรการโบราณ ชาวยิวได้พัฒนาความสำนึกมาตรการความดีตามลำดับของกระบวนทรรศน์จนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับชาวตะวันตกทั้งหลาย (ดู paradigm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s