Ipse Dixit criticizing

Ipse Dixit criticizing วิจารย์การอ้างเหตุผลผิดแบบอ้างอำนาจบาตรใหญ่

ผู้แต่ง : กันต์สินี สมิตพันธ์
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

การวิจารณ์เป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้ดีขึ้นมีเหตุผลในการเลือกการวิจารณ์ในแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง การวิจารณ์ที่ดีนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงการพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้งของผู้วิจารณ์ที่มีต่อความต้องการของผู้ถูกวิจารณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการนับถือตนเอง การได้รับการยอมรับนับถือ ความน่าเชื่อมั่นและการเห็นด้วยหรือไม่ของบุคคลอื่นผู้วิจารณ์ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามศักดิ์ศรีหรือความสำคัญของผู้ถูกวิจารณ์ การแสดงความโกรธเยาะเย้ยหรือขบขันต่อความผิดพลาดของผู้ถูกวิจารณ์จะไม่เป็นการสร้างสรรค์ใด ๆทั้งสิ้น ตรงกันข้ามกลับจะทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้วิจารณ์เสียอีกตามปกติแล้ว เมื่อจะวิจารณ์สิ่งใด จะต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการของการวิเคราะห์ และประเมินค่า ให้ชัดเจนเสียก่อนแล้ว จึงวิจารณ์แสดงความเห็นออกมาอย่างมีเหตุมีผลให้น่าคิดน่าฟังและเป็นคำวิจารณ์ที่เชื่อถือได้

การวิจารณ์ก็คือ การตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยที่ดีและใช้ทักษะการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เราสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือด้วยการที่สิ่งที่วิจารณ์นั้นวางอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง หรือมีเหตุผลที่ดี ตรรกะเป็นทั้งกระบวนการของการใช้เหตุผลและเป็นกฎเกณฑ์ในการจัดการกับกระบวนการดังกล่าวเราจึงใช้ตรรกะในการจำแนกระหว่างข้อสรุปที่ถูกต้องกับข้อสรุปที่มีความบกพร่องรวมถึงการชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือของการอ้างเหตุผลด้วย

ส่วนการมีความเห็นคล้อยตาม หรือการอ้างคำพูดของผู้อื่นที่เคยกล่าวไว้ ไม่ใช่ความคิดที่เป็นการวิจารณ์ เช่น “การทำแท้งเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมเพราะพระสันตะปาปาตรัสไว้” เป็นต้น สิ่งที่เราต้องทำเมื่อพบการใช้เหตุผลแบบนี้คือละทิ้งตำแหน่งของสิ่งที่เป็นข้ออ้าง (พระสันตะปาปา)แล้วพิจารณาว่าข้อสรุปเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลหรือไม่สรุปแล้วเราสามารถใช้ความคิดที่เป็นการวิจารณ์ในชีวิตประจำวันได้เพราะเราต้องอธิบายการกระทำหรือความคิดของเราให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอ ๆยิ่งกว่านั้น เรามักจะพยายามสร้างความเชื่อถือให้แก่สิ่งที่เราอ้างด้วย

การวิจารณ์ที่ดีต้องไม่ยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป ควรยอมรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อันมีเหตุผลสมควร ซึ่งมักมีขึ้นทุกยุคสมัย จะวิจารณ์ไปตามหลักใดก็ตาม ควรจะเน้นให้เป็นไปในเชิงของความเป็นจริง หรือเชิงวัตถุวิสัย (objective) ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยใช้หลักตรรกวิทยานี่แหละที่จะช่วยให้เป็นนักวิจารณ์ที่มีหลักเกณฑ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s