Hume on God

Hume on God ฮิวม์เรื่องพระเจ้า

ผู้แต่ง : กันต์สินี สมิตพันธ์
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ลัคเชื่อว่ามีสาระที่เป็นสสารและที่เป็นจิต บาร์กลีย์เชื่อว่ามีแต่สาระที่เป็นจิตเท่านั้น ฮิวม์ปฏิเสธหมดทั้งสอง แต่การปฏิเสธของฮิวม์เป็นแบบวิมัติมากกว่าจะเป็นแบบอเทวะ เพราะท่านเชื่อว่าเราไม่มีทางจะรู้ได้ เพราะอยู่นอกขอบเขตของผัสสะ

กระไรก็ดี ฮิวม์เชื่อแบบปฏิบัตินิยมว่าคณิตศาสตร์มีความแน่นอนและความสม่ำเสมอในธรรมชาติ(Uniformity of Nature) วิทยาศาสตร์ก็เช่นกัน สองวิชานี้มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ วิชาการต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัญชาตญาณ (instinct)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s