Hobbes on polity

Hobbes on polity ฮับส์ว่าด้วยการเมือง

ผู้แต่ง : เอนก สุวรรณบัณฑิต
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ทฤษฎีของฮับส์ตั้งอยู่บนความเชื่อว่า กษัตริย์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ความปลอดภัยแก่ปวงชนนั้น ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตามหน้าที่จริง ๆ นับเป็นจุดอ่อนซึ่งนักปรัชญาการเมืองรุ่นหลัง ๆ จะวิจารณ์ต่อไป เช่น ฮิวม์ เป็นต้น

กฎหมายก็คือคำสั่งของกษัตริย์ และข้อสรุปอันเนื่องมาจากคำสั่งดังกล่าว

แต่ฮับส์ก็ให้ระวังต่อไปว่า ที่ว่ากฎหมายเป็นคำสั่งของกษัตริย์นั้น หาได้คลุมไปถึงปัญหาว่ากฎหมายยุติธรรมหรือไม่ แต่ฮับส์ต้องการกำหนดว่า คำสั่งของกษัตริย์ต้องถือว่าเป็นกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามกติกามอบอำนาจ ส่วนเรื่องยุติธรรมหรือไม่นั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่ง เป็นเรื่องยืดยาว และหลายกรณีก็ตัดสินยาก และไม่ทราบว่าใครจะมีอำนาจตัดสินได้เด็ดขาดในทางปฏิบัติแล้ว ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกษัตริย์ไปก่อน เพื่อความปลอดภัยและสงบสุขของสังคม จำเป็นต้องถือเป็นกฎหมายถูกต้อง

เรื่องนี้นับว่าฮับส์ได้ให้การแยกประเด็นอย่างมีประโยชน์มากต่อมา

ฮับส์ไม่กำหนดว่าการปกครองแบบไหนดีที่สุด เพราะแล้วแต่ความเหมาะสม ขอให้รักษาจุดหมายที่ว่าไว้เป็นใช้ได้ แต่สำหรับส่วนตัวของฮับส์เอง ชอบระบบปกครองโดยกษัตริย์เหนือกฎหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s