Hegel

Hegel,Georg Wilhelm Friedrich เฮเกล

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

เฮเกลเป็นชาวเยอรมัน สอนว่าใครที่เข้าถึงญาณวิเศษจะเห็นว่าความเป็นจริงมีแต่จิตดวงเดียว จิตที่สำนึกได้ว่าตนยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ยังอาจจะก้าวหน้าได้ จะก้าวหน้าก็ต้องชนะอุปสรรค จิตจึงแสดงตัวออกเป็นสสารเพื่อเป็นอุปสรรค ทำให้เกิดมีหมอกเพลิงขึ้นในท้องฟ้า หมอกเพลิงจะดิ้นรนเพื่อก้าวหน้าเรื่อยมา จนเป็นดวงดาว ดวงอาทิตย์ และโลก

โลกก็ดิ้นรนเพื่อความก้าวหน้าจนมีชีวิตเกิดขึ้นบนผิวโลก ชีวิตก้าวหน้าจากพืชมาเป็นสัตว์ จากสัตว์เป็นมนุษย์ มนุษย์ดิ้นรนก้าวหน้าจนมีคนฉลาดเป็นนักปรัชญา โดยสำนึกได้ว่ามนุษย์ก็คือจิตที่แสดงตัวออกมาเป็นสสารเพื่อความก้าวหน้าของตัวเอง ความก้าวหน้าของจิตในทำนองนี้เรียกว่าปฏิพัฒนาการ (dialectic) เฮเกลสอนต่อไปว่าจิตจะแสดงออกอย่างเข้มข้นเป็นครั้งคราวในคนใดคนหนึ่ง คนนั้นจะเป็นผู้นำผลักดันให้อารยธรรมของมนุษย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในอดีตเคยมีมาแล้ว เช่น แอลเลิกแซนเดอร์และนโปเลียน เป็นต้น

เฮเกลเสริมว่าชาติที่เข้มแข็งจะต้องรักษาเลือดได้บริสุทธิ์ที่สุด ผู้นำอารยธรรมของมนุษย์จะเกิดในชาติดังกล่าว ดังนั้นผู้นำของโลกคนต่อไปน่าจะเป็นชาวเยอรมัน เฮเกลตายไปก่อนที่ฮิตเลอร์ (Hitler 1889 – 1945) จะมีอำนาจทางการเมือง เฮเกลจึงได้แต่สนับสนุนรัฐปรัสเซียให้มีผู้นำที่สามารถรวมชาวเยอรมันเชื้อสายอาริยกะให้เป็นผู้นำของโลก เพื่อพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าของจิตใหญ่

ฮิตเลอร์ได้ใช้ปรัชญาของเฮเกล ปลุกใจชาวเยอรมันให้เชื่อว่าตนเป็นตัวแทนของจิตที่แสดงออกอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างอารยธรรมให้แก่โลก ผู้ที่มีความสามารถให้มาสวามิภักดิ์เพื่อร่วมมือสร้างอารยธรรม ใครขัดขืนจะถูกปราบและตายเปล่า พวกนาซีจึงพากันมีศรัทธาต่อฮิตเลอร์อย่างถวายหัว และฆ่ายิวตายไปถึงกว่า 6 ล้านคน เพราะกลัวจะเป็นคู่แข่งในเรื่องรักษาเลือดบริสุทธิ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s