health and goodness

health and goodness สุขภาพกับการทำดี

ผู้แต่ง : ปราโมท หม่อมศิลา
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

โรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางประสาท มีผลกระทบกระเทือนต่อความประพฤติมากน้อยแล้วแต่ชนิดของโรคและความหนักเบาของโรค ที่กระทบกระเทือนก็เพราะทำให้ความสามารถในการสำนึกถึงจริยธรรมอ่อนลง และกำลังใจในการตัดสินใจก็อาจจะอ่อนลงด้วย

บางครั้งอาจจะทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตนเองเสียเลยทีเดียวก็ได้ ถ้าหากว่าเขาหมดความสำนึกหรือหมดความสามารถตัดสินใจ อย่างเช่นโรคทางประสาทบางชนิดซึ่งเมื่อมีอาการุนแรงถึงขีดสุดแล้ว ทำให้ผู้ป่วยหมดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นต้น

เมื่อไม่สามารถจะมีมโนธรรม ความดีความชั่วก็ไม่อาจจะเกิดขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s