Galileo and network

Galileo and network กาลิเลโอกับเครือข่าย

ผู้แต่ง : เอนก สุวรรณบัณฑิต
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

กาลิเลโอเอาหลักการของเลนซ์ทำกล้องโทรทัศน์เพื่อส่องดูดาวไกล ๆ ให้เหมือนอยู่ใกล้ ทำให้เกิดประสบการณ์มิติใหม่ขึ้นมา คือ

ประสบการณ์โดยอาศัยเครื่องมือช่วย

สร้างความมั่นใจมากขึ้นว่าระบบเครือข่ายทั้ง 3 ตรงกันจริง แม้ได้รับการทักท้วงจากองค์การศาสนา ซึ่งก็เชื่อในความสอดคล้องของระบบเครือข่ายเช่นกัน แต่เชื่อว่าระบบเครือข่ายแบบเก่านั้นนอกจากสอดคล้องกันเองอย่างดีแล้ว ยังสอดคล้องกับระบบเครือข่ายของคัมภีร์ไบเบิลด้วย ทางการศาสนาไม่อาจจะปล่อยให้ระบบใหม่เข้ามาแทนที่ของเดิมได้ง่าย ๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s