Galileo and Bible

Galileo and Bible กาลิเลโอกับไบเบิล

ผู้แต่ง : กันต์สินี สมิตพันธ์
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

บทบาทของสำนักสันตะปาปาเกี่ยวกับกาลิเลโอ เริ่มต้นโดยนักพรตคณะโดมีนิเคินรูปหนึ่งนามว่านิกโคโล โลรีนิ (NiccoloLorini) ยื่นฟ้องต่อสำนักงานคำสอน (Holy Office) กล่าวหาว่าข้อความในจดหมายถึงคัสเตลลิซึ่งกลายเป็นจดหมายเปิดผนึกไปในขณะนั้น มีคำสอนที่ไม่ถูกต้องและชักจูงใจให้ผู้อ่านเข้าใจไขว้เขวในเรื่องที่กาลิเลโอเสนอให้เข้าใจพระคัมภีร์ให้สอดคล้องกับผลสรุปจากวิชาดาราศาสตร์ คือให้อธิบายพระคัมภีร์ให้สอดคล้องกับทฤษฎีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ สำนักงานคำสอนซึ่งทำงานกันในรูปของคณะกรรมการจึงเริ่มประชุมและสอบสวน กาลิเลโอให้ความร่วมมืออย่างดี ระหว่างนั้นก็ค้นคว้าเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเพราะเห็นว่าจะสนับสนุนทฤษฎีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ ในที่สุดคณะกรรมการสอบสวนก็ลงมติให้กาลิเลโอเลิกสอน 2 ข้อ คือ

1)ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของเอกภพ

2)โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกแยกในกลุ่มคาทอลิก ซึ่งกาลิเลโอก็สัญญาว่าจะให้ความร่วมมือ เพราะขณะนั้นการแยกตัวของนิกายโปรเตสแตนต์ยังเป็นเรื่องใหม่และรู้สึกกันมาก ไม่มีใครอยากให้มีปัญหาเพิ่มโดยไม่จำเป็น

ต่อมาถึงปี 1623 สหายของกาลิเลโอนามว่า มัฟเฟโอ บาร์เบรีนิ (MaffeoBarberini) ได้รับเลือกเป็นสันตะปาปาเออร์เบินที่ 8 กาลิเลโอจึงกล้าเสนอผลงานออกมาอีก คณะกรรมการสำนักงานคำสอนก็ติดตามดูปฏิกิริยาจากฝ่ายต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด อย่าลืมว่าขณะนั้นมีปัญหาเรื่องการปฏิรูปศาสนา ความกลัวการแตกแยกรุนแรงมาก ค.ศ.1623 กาลิเลโอถูกเรียกตัวมาสอบสวนโดยคณะกรรมการ ในฐานะที่ละเมิดข้อสัญญาที่ได้ปฏิญาณไว้ว่าจะไม่สอน 2 ข้อ กาลิเลโอก็ยอมให้คำปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่สอน แต่ก็ยังคิดและค้นคว้าได้ต่อไป ซึ่งกาลิเลโอก็ทำต่อไปจนถึงแก่มรณกรรม ระหว่างนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปมาหาสู่เป็นประจำ ภายหลังเมื่อพ้นวิกฤตการณ์แล้วลูกศิษย์ก็รวบรวมงานค้นคว้าออกพิมพ์เผยแพร่ เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาวิทยาศาสตร์อย่างมาก อัฐิของท่านได้รับการดูแลอย่างดีจากฝ่ายศาสนจักร โดยให้เก็บรักษาไว้ในโบสถ์ซันตาโครเช(อต. Santa Croce มหากางเขน)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s