family and goodness

family and goodness ครอบครัวกับการทำดี

ผู้แต่ง : สุดารัตน์ น้อยแรม
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าครอบครัวเป็นสถานที่ปั้นบุคลิกภาพแห่งแรกของลูกนอกจากจะได้ชีวิตจากพ่อแม่แล้ว ลูกยังต้องการความอบอุ่นจากพ่อแม่เพื่อให้จิตใจเติบโตขึ้นอย่างเหมาะสม อาหารบำรุงเลี้ยงร่างกายเด็กอาจจะได้มาจากทางไหนก็ได้ แต่ความอบอุ่นสำหรับประคบประหงมจิตใจเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างเหมาะสมนั้น ไม่มีใครจะให้แทนพ่อแม่ได้ ลูกที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบทางจริยะ จึงต้องการบรรยากาศทางครอบครัวที่อบอุ่น มีพ่อแม่พี่น้องพร้อม และมีพ่อแม่ที่มีความรู้และความเข้าใจในการอบรมเด็กพอสมควร พ่อแม่จะต้องไม่ปล่อยปละละเลยจนลูกไม่สามารถเรียนรู้เป็นขั้น ๆ ว่าอะไรควรปฏิบัติ อะไรควรหลีกเลี่ยง และไม่ควรเคร่งครัดจนลูกไม่มีโอกาสพัฒนาความรับผิดชอบตามลำดับอายุ

บ้านแตกสาแหรกขาดเป็นสาเหตุอันดับแรกของอาชญากรรมวัยรุ่น พ่อแม่ที่แยกกันอยู่ทำให้เกิดปมต่าง ๆ อันไม่พึงปรารถนาในตัวลุกอย่างมากมาย จนเป็นปัญหาหนักแก่สังคมส่วนรวม ลูกต้องแยกจากพ่อแม่เพราะต้องจากไปเล่าเรียนหรือเพราะเหตุใดตาม ถ้าลูกสำนึกได้ว่าพ่อแม่รอวันกลับอยู่ที่บ้าน ลูกย่อมมีกำลังใจที่จะประพฤติตัวดีและมีกำลังใจที่จะหาความรู้เพื่อรักาตัวเป็นคนดี ลูกต้องแยกจากพ่อแม่จึงยังดีกว่าพ่อแม่แยกกันคนละบ้านและพ่อแม่ต้องพรากกันเราะความตายยังดีกว่าแยกกันเพราะเหตุอื่น

จึงไม่แปลกอะไรที่พ่อแม่จำนวนมากอดทนอยู่ด้วยกันเพราะเห็นแก่ลูก พ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันโดยไม่สร้างบรรยากาศอันอบอุ่นในครอบครัว จะไม่ช่วยให้จริยธรรมแก่ลูกได้มากนัก พ่อแม่จึงควรศึกษาให้รู้หน้าที่และเทคนิคในการสร้างบรรยากาศครอบครัวอันอบอุ่นไว้ หนุ่มสาวทุกคนควรถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งในการเตรียมชีวิตสมรสและเลือกคู่สมรส ในปัจจุบันมีองค์กรมากมายจัดอบรมเรื่องเทคนิคการครองเรือน ซึ่งคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกันมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s