ethic and ethical decision

ethic and ethical decision จริยธรรมกับการตัดสินใจ

ผู้แต่ง : สุดารัตน์ น้อยแรม
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

มาตรการแห่งความถูกต้องของความประพฤติในแต่ละกรณีควรจะได้แก่  ความประพฤติที่ถูกต้องจะต้องนำความดีหรือระงับความเลวหรือทั้งสองอย่าง

ปัญหามีต่อไปว่า “นำความดี” หมายความว่าอะไร ถ้าจะให้ตรงกับเป้าหมายผู้เขียนได้เสนอกไว้ข้างต้น ก็เห็นจะตอบได้ว่า

ความดีได้แก่คุณค่าที่เพิ่มขึ้นในตัวเองและในสังคม หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า ความดี ได้แก่ การเพิ่มบุคลิกภาพให้แก่ตัวเองและผู้อื่น บุคลิกภาพในที่นี้หมายรวมถึงผลดีต่อสุขภาพอนามัยต่อพุทธิปัญญา และต่อมคุณธรรม

ตรงกันข้าม ความประพฤติผิดนำความเสื่อมเสียแก่บุคลิกภาพของตนเองและของผู้อื่น

วิธีเลือกการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ถูกต้อง ได้แก่ เลือกการกระทำที่นำความดีมากที่สุด การตัดสินใจเลือกที่ถูกต้องพอสมควรได้แก่ เลือกการกระทำที่นำความดีน้อยกว่าที่ควร และการตัดสินใจที่ผดได้แก่ เลือกการกระทำที่นำความเสื่อมเสียแก่บุคลิกภาพของตนเองและของผู้อื่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s